นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ จัดประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2566

LINE ALBUM ประชมผบรหารนายก ปลด ส.ค.66 ๒๓๐๘๐๘ 3 0

★วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.       นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ จัดประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2566  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดแพร่

"                                                       

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ จัดประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2566  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดแพร่ ตลอดจนรับทราบปัญหาในพื้นที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือแก้ไขและพัฒนาต่อไป และในการประชุมดังกล่าวฯ ได้มีการมอบรางวัลผลการคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับจังหวัด โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

LINE ALBUM ประชมผบรหารนายก ปลด ส.ค.66 ๒๓๐๘๐๘ 1 0

LINE ALBUM ประชมผบรหารนายก ปลด ส.ค.66 ๒๓๐๘๐๘ 2 0

LINE ALBUM ประชมผบรหารนายก ปลด ส.ค.66 ๒๓๐๘๐๘ 4 0

LINE ALBUM ประชมผบรหารนายก ปลด ส.ค.66 ๒๓๐๘๐๘ 6 0