งบแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชี ปี 2565

งบแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชี ปี 2565