• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน

   

  - ตุลาคม ปี 2559
  - พฤศจิกายน ปี 2559
  - ธันวาคม ปี 2559
  - มกราคม ปี 2560
  - กุมภาพันธ์ ปี 2560
  - มีนาคม ปี 2560
  - เมษายน 2560

  - พฤษภาคม 2560

  - มิถุนายน 2560

  -กรกฎาคม 2560

  -สิงหาคม 2560

  -กันยายน 2560

   

  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4500
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.2/ว.4894-30ต.ค55]แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จ.แพร่  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.4874-29ต.ค55]แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.420-24ต.ค55]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.4801-22ต.ค55]โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
  [พร0037.2/ว.4786-19ต.ค55]ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนใน ก.ท.จ.แทนตำแหน่งที่ว่าง
  [พร0037.2/ว.4770-18ต.ค55]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดแพร่(ก.อบต.แพร่)ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.4763-18ต.ค55]มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ
  [พร0037.2/ว.4762-18ต.ค55]การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
  [พร0037.2/ว.4745-17ต.ค55]การกำหนดให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้ระบบตำแหน่งในระบบวิทยฐานะได้รับเงินเดือนเมื่อเลื่อนอำดับเงินเดือนสูงขึ้น
  [17 ต.ค 55]ขอให้บุคลากรในสังกัด อปท.ทุกแห่งตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี ๒๕๔๙
  [10 ต.ค 55]ขอให้บุคลากรในสังกัด อปท.ทุกแห่งตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี ๒๕๔๙
  [พร0037.2/ว.4665-10ต.ค55]สำรวจข้อมูลการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.2/ว.4617-5ต.ค55]การคัดเลือกผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่(ก.ท.จ.แพร่)แทนตำแหน่งที่ว่าง
  [ที่ พิเศษ ว.11/2555-3ต.ค55]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
  [พร0037.2/ว.4544-1ต.ค55]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.4523-28ก.ย55]โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการครู และพนักงานครูประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
  [พร0037.2/ว.398-28ก.ย55]ตรวจสอบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและพนักงานครู
  [พร0037.2/ว.4509-28ก.ย55]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเเละวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.396-27ก.ย55]สำรวจสภาพเศรษฐกิจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  [พร0037.2/ว.4448-24ก.ย55]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.4451-24ก.ย55]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.แพร่)ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.390-24ก.ย55]เรื่องเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง
  [พร0037.2/ว.4438-24ก.ย55]การกำหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารทั่วไปกรณีผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารทั่วไปเคยดำรงตำแหน่งบริหารงานทั่วไปเคยดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานมาก่อน
  [พร0037.2/ว.4437-24ก.ย55]หารือการกำหนดตำแหน่งบริหาร กรณีเทศบาลได้ปรับขนาดเป็นเทศบาลขนาดกลาง
  [พร0037.2/ว.4428-21ก.ย55]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร0037.2/ว.4425-21ก.ย55]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.4398-19ก.ย55]หารือการแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ(วช)
  [พร0037.2/ว.383-18ก.ย55]ขอรับความเห็นชอบดำเนินการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจคนเดิม(ต่อสัญญาจ้างคนเดิม)เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
  [พร0037.2/ว.382-18ก.ย55]รายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม(ต่อสัญญาพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
  [พร0037.2/ว.380-17ก.ย55]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
  1404 เรื่อง (47 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที