• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
   
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4518
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.3/ว.4003-24ส.ค55]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานธนานุบาล
  [พร0037.3/ว.3983-23ส.ค55]การจัดงานชุมนุนลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.343-22ส.ค55]การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
  [พร0037.3/ว.3961-22ส.ค55]การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.341-21ส.ค55]การเปิดช่องทางให้บริการต่างๆผ่านเว็บไซต์ www.dla.go.th
  [พร0037.3/ว.340-21ส.ค55]การจัดประกวดเมืองเพื่อชิงรางวัล
  [พร0037.3/ว.3921-20ส.ค55]การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ และการประชุมวิชาการ
  [พร0037.3/ว.3917-20ส.ค55]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.3916-20ส.ค55]การจัดส่งสถิติและข้อมูลการจดทะเบียนพานิชย์
  [พร0037.3/ว.3914-20ส.ค55]การปิดบัญชีประกอบงบกำไรขาดทุนและงบดุลของสถานธนานุบาล
  [พร0037.3/ว.3913-20ส.ค55]การขออนุมัติยืมเงินทุนดำเนินการ
  [พร0037.3/ว.3908-20ส.ค55]โครงการส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีและทักษะภาษาอังกฤษ
  [พร0037.3/ว.335-17ส.ค55]แจ้งกำหนดการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเมืองแพร่น่าอยู่ หมู่เฮาฮักความสะอาด
  [พร0037.3/ว.3870-16ส.ค55]การประชุมเพื่อการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ
  [พร0037.3/ว.3867-16ส.ค55]เร่งรัดรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๓.๒"ร้อยละของเทศบาล และองค์การบริหารส่นตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด"
  [พร0037.3/ว.3840-15ส.ค55]การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.430-27ก.ค55]ส่งผลการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.3788-9ส.ค55]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)
  [พร0037.3/ว.3782-9ส.ค55]ซักซ้อมแนวทางการบริหารโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  [พร0037.3/ว.3747-8ส.ค55]การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
  [พร0037.3/ว.3746-8ส.ค55]การดำเนินโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนปละประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-Plan)
  [พร0037.3/ว.321-8ส.ค55]สรุปข้อมูลความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งวดที่ 3 จำนวน 8 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2555) เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.320-8ส.ค55]สรุปข้อมูลความคืบหน้าการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งวดที่ 3 จำนวน 8 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2555) เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.3668-31ก.ค55]ประชานสัมพันธ์โครงการนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ
  [พร0037.3/ว.3667-31ก.ค55]ขอหารือประเด็นข้อกฏหมายเกี่ยวกับภาษีป้ายธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  [พร0037.3/ว.3666-31ก.ค55]การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
  [พร0037.3/ว.317-30ก.ค55]รายละเอียดการสมัครรับทุนรัฐบาลไทยฯ
  [พร0037.3/ว.316-30ก.ค55]รายละเอียดได้รับทุนการศึกษาศาสตรบันฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
  [พร0037.3/ว.315-30ก.ค55]การดำเนินการตามกฏกระทรวงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
  [พร0037.3/ว.314-30ก.ค55]ขอความร่วมมือในการประสานงานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
  4536 เรื่อง (152 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที