• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4546
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/17177-6พ.ย57]ขออนุญาตเก็บข้อมูลการวิจัยโครงการ TIMSS (เรียน นายก อบจ.แพร่)

  [พร0023.3/ว.3771-5พ.ย57]การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖

  [พร0023.3/ว.3955-18พ.ย57]การสำรวจข้อมูลสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี้

  [พร0023.3/ว.379-17พ.ย57]ปฏิทินปฎิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-Plan)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

  [พร0023.3/ว.17863-14พ.ย57]การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว.3929-14พ.ย57]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งวดที่ ๑ จำนวน ๓ เดือน (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี้

  [พร0023.3/ว.3928-14พ.ย57]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งวดที่ ๑ จำนวน ๓ เดือน(เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี้

  [พร0023.3/ว.3900-13พ.ย57]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)

  [พร0023.3/ว.3898-12พ.ย57]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

  [พร0023.3/ว.3892-12พ.ย57]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

  [พร0023.3/ว.3879-12พ.ย57]การตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

  [พร0023.3/ว.3861-11พ.ย57]โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

  [พร0023.3/ว.3860-11พ.ย57]การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำ ๒๕๕๘

  [พร0023.3/17533-11พ.ย57]การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘

  [พร0023.3/ว.3871-11พ.ย57]โครงการพัฒนาประสิธิภาพการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยดารจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

  [พร0023.3/ว.3870-11พ.ย57]การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน

  [พร0023.3/17404-10พ.ย57]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขฯ

  [พร0023.3/ว.3844-10พ.ย57]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานชุมนุนลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐

  [พร0023.3/ว.3821-7พ.ย57]การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว.3816-7พ.ย57]มาตรการในการศึกษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

  [พร0023.3/ว.3813-7พ.ย57]ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน

  [พร0023.3/ว.376-6พ.ย57]ข้อเสนอจากมติที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

  [พร0023.3/ว.3784-4พ.ย57]การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

  [พร0023.3/ว.375-5พ.ย57]การจัดทำคู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษา

  [พร0023.3/ว.374-5พ.ย57]โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

  [พร0023.3/ว.372-3พ.ย57]สำรวจความต้องการอาคารเรียน คุรุภัณฑ์การศึกษาฯ

  [พร0023.3/552-3พ.ย57]รายงานการจัดตั้งสถานศึกษา(โรงเรียนอนุบาล อบต.ไทรย้อย) ถึง ท้องถิ่น อ.เด่นชัย

  [พร0023.3/ว.371-30ต.ค57]ดำเนินการสรุปงบหน้าการประมาณการรายรับฯ

  [พร0023.3/ว.367-29ต.ค57]โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

   

  [พร0023.3/ว.3652-29ต.ค57]การแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

  4870 เรื่อง (163 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที