• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4514
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0037.4/ว.419-5พ.ย53]การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  [พร 0037.4/ว.4524-21ต.ค53]การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  [พร 0037.4/ว.4522-20ต.ค53]แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2554
  [พร 0037.4/ว.4521-20ต.ค53]โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.4/ว.398-20ต.ค53]การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช
  [พร 0037.4/ว.397-20ต.ค53]รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่
  [พร 0037.4/ว.394-19ต.ค53]แจ้งให้จังหวัดแจกจ่ายหนังสือ"แนวทางการกำกับดูแลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น"
  [พร 0037.4/ว.4513-19ต.ค53]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.4/ว.4200-11ต.ค53]แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มเติม
  [พร 0037.4/ว.4199-11ต.ค53]การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.)
  [พร 0037.4/ว.376-5ต.ค53]แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  [พร 0037.4/ว.374-5ต.ค53]กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2552 และประจำปี 2553 รายงานภายในเดือนตุลาคม 2553  ดาวน์โหลด แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ต.ค 53 คลิกที่นี้
  [พร 0037.4/ว.365-30ก.ย53]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น
  [พร 0037.4/ว.364-29ก.ย53]คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้หน่วยงานต่างๆของรัฐรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
  [พร 0037.4/ว.349-28ก.ย53]ตรววสอบการนำข้อมูลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [21ก.ย53]ตารางสรุปขอตั้งงบประมาณสนับสนุน(หมวดเงินอุดหนุน)ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.4/ว.340-20ก.ย53]การตั้งงบประมาณสนับสนุนของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.4/ว.330-14ก.ย53]การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
  [พร 0037.4/ว.317-9ก.ย53]แจ้งหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.
  [พร 0037.4/ว.312-3ก.ย53]สรุปการขอตั้งงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.4/ว.3675-30ส.ค53]การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  -เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

  -เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

  -เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

  -เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

  -เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

  -เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

  -เรือง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 1
  [25ส.ค53]สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง
  [พร 0037.4/ว.3597-24ส.ค53]การแก้ไข้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
  [พร 0037.4/ว.3595-23ส.ค53]โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
  [พร 0037.4/ว.165-23ส.ค53]แจ้งให้เทศบาลชะลอการเบิกจ่ายเงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  [พร 0037.4/ว.3497-16ส.ค53]แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
  [พร 0037.4/ว.285-6ส.ค53]รายงานผลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.4/ว.2980-4ส.ค53]แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ
  [พร 0037.4/ว.2979-4ส.ค53]แจ้งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ 5-6
  597 เรื่อง (20 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที