• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4752
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0037.2/ว.476-21ธ.ค53]รายการผู้รับหนังสือคู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐที่ ก.พ.รับรอง
  [พร 0037.2/ว.5431-21ธ.ค53]การมอบเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่นายกเทศมนตรี เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ประจำปี 2554
  [พร 0037.2/ว.5428-20ธ.ค53]การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
  [พร 0037.2/ว.5265-9ธ.ค53]ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน"ด้านการบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"
  [พร 0037.2/ว.5264-9ธ.ค53]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ
  [พร 0037.2/ว.5263-8ธ.ค53]ผลการดำเนินคดีอาญากรณีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเทศบาลตำบลหนองบัววง
  [พร 0037.2/ว.464-9ธ.ค53]ขอรับคืนเอกสารการประเมินประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553
  [พร 0037.2/ว.5231-8ธ.ค53]การอนุโลมกฏ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553  เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้  คลิกที่นี้
  [พร 0037.2/ว.5223-1ธ.ค53]หารือการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ถ่ายโอนมาจากกระทรวงศึกษาธิการ
  [พร 0037.2/ว.455-1ธ.ค53]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่
  [พร 0037.2/ว.5110-30พ.ย53]แจ้งผลการแระเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น กรณี "ปรับปรุง"
  [พร 0037.2/ว.5109-30พ.ย53]การล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550
  [พร 0037.2/ว.391-30พ.ย53]หารือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีได้รับคำสั่งให้ไปประจำสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
  [พร 0037.2/ว.5221-1ธ.ค53]การกำหนดตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูล
  [พร 0037.2/ว.5111-1ธ.ค53]การขอความเห็นชอบทำสัญญาจ้างพนักงานจ้าง
  [พร 0037.2/ว.453-30พ.ย53]การพิจารณาให้ความเห็นชอบโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
  [พร 0037.2/ว.5105-30พ.ย53]ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่1 ภาคเหนือ
  [พร 0037.2/ว.452-29พ.ย53]การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  [พร 0037.2/ว.448-26พ.ย53]สรุปมติการประชุม ก.อบต.แพร่ ครั่งที่ 11/2553 24 พ.ย 53      
  [พร 0037.2/ว.447-26พ.ย53]สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั่งที่ 11/2553 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
  [พร 0037.2/ว.4980-23พ.ย53]โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องทิศทางความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.2/ว.4978-22พ.ย53]การปฏิบัติงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์(ครั้งที่2)
  [พร 0037.2/ว.439-17พ.ย53]รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนา"ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"จำนวน 3 รุ่น
  [พร 0037.2/ว.4745-10พ.ย53]ประกาศหลักเกณฑ์และเงี่ยนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร 0037.2/ว.4737-5พ.ย53]การมอบเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่นายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานบาล ประจำปี 2553
  [พร 0037.2/ว.422-5พ.ย53]สำรวจข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น
  [พร 0037.2/ว.4731-5พ.ย53]หารือการเบิกจ่ายเงินประโชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานจ้างที่เสียชีวิต
  [พร 0037.2/ว.4649-5พ.ย53]การประเมินผลงานข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น(กรณีเยี่ยวยา)
  [พร 0037.2/ว.4648-5พ.ย53]แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น กรณี(กรณีผู้ยื่นคำขอการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)
  [พร 0037.2/ว.4647-4พ.ย53]หารือการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8
  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที