• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว158-7พค58]โครงการสร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาเขียนอ่านสืบสานสารานุกรมไทยเยาวชน ครั้งที่2

  [พร0023.3/ว6884-7พค58]แนวทางการบริหารจัดการสถานีขนส่ง

  [พร0023.3/ว157-7พค58]หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)

  [พร0023.3/6883-7พค58]ขอความร่วมมือการบริหารงานห้องน้ำสถานีขนส่งตามนโยบายรัฐบาล 

  [พร0023.3/ว146-7พค58]ขอให้เฝ้าระวังเพลิงใหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

  พร0023.3/ว1704-7พค58]เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ  

  [พร0023.3/ว1703-7พค58]เงินอุดหนุนโครงการประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ(ต.ค57-เมย58) 

  [พร0023.3/ว1691-6พค58]ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

  [พร0023.3/ว1673-6พค58]การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปี 2559

  [พร0023.3/ว1672-6พค58]การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

  [พร0023.3/ว1671-6พค58]หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกรณีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1670-6พค58]การประเมินผลและการเลื่อนค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล  

  [พร0023.3/ว152-6พค58]เร่งรัดการส่งข้อมูลสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

  [พร0023.3/ว153-6พค58]ขอความร่่วมมือดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ

  [พร0023.3/ว151-6พค58]รายงานตัวชี้วัดการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่น

  เอกสารแนบ  คลิก

  [พร0023.3/ว150-1พค58]การจัดทำสรุปงบหน้าประมาณการรายรับและรายจ่ายรองรับด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ตามแบบฟอร์ม)  

  [พร0023.3/ว1652-30เมย58]ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

  [พร0023.3/ว148-30เมย58]ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กและเยาวชนฝึกหัดว่ายน้ำ 

  [พร0023.3/ว1651-30เมย58]คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

  [พร0023.3/ว1654-30เมย58]เงินอุดหนุนทั่วไปกระจายอำนาจ(ด้านการจัดการศึกษา) 

  [พร0023.3/ว1646-30เมย58]สำรวจผลการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการ  

  สิ่งที่ส่งมาด้วย

   1.ถ่ายโอนคืนภารกิจ_สถ.จ.แพร่  

   2.ถ่ายโอนคืนภารกิจ_อ.เด่นชัย จ.แพร่

   3.ถ่ายโอนคืนภารกิจ_อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  

  4.ถ่ายโอนคืนภารกิจ_อ.ร้องกวาง จ.แพร่

  5.ถ่ายโอนคืนภารกิจ_อ.ลอง จ.แพร่

  6.ถ่ายโอนคืนภารกิจ_อ.วังชิ้น จ.แพร่

  7.ถ่ายโอนคืนภารกิจ_อ.สอง จ.แพร่

  8.ถ่ายโอนคืนภารกิจ_อ.สูงเม่น จ.แพร่

  9.ถ่ายโอนคืนภารกิจ_อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

  10.ถ่ายโอนคืนภารกิจ_อบจ.แพร่

  [พร0023.3/ว1647-30เมย58]การคัดเลือก อปท.บริหารจัดการที่ดี ปี2558 

  [พร0023.3/ว1649-30เมย58]การป้องกันอันตรายและความเสียหายกรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 

  [พร0023.3/ว1650-30เมย58]แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง 

  [พร0023.3/ว145-29เมย58]การขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือแผ่นดินไหวประเทศเนปาล 

  [พร0023.3/ว144-29เมย58]แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ2558-2564

  [พร0023.3/ว143-28เมย58]ขอความร่วมมืออปท.จัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์สังคมของท้องถิ่นปี 2558

  [พร0023.3/ว1604-27เมย58]เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นงวดที่3

  [พร0023.3/ว1547-23เมย58]ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 58

  [พร0023.3/ว1582-27เมย58]เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น อปท.งวดที่3

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.18 วินาที