• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว248-19กค60]โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้วยโอกาส ประจำปี 60

  [พร0023.3/ว2765-18กค60]หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล

  (ไฟล์แนบ ต่อ)

  [พร0023.3/ว2764-18กค60]โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2766-18กค60]การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560

  [พร0023.3/ว2579-18กค60]การนน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 เรื่องการศึกษาและการสร้างคนดีมีคุณธรรมไปขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

  [พร0023.3/ว2742-17กค60]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560

  [พร 0023.3/ว277-14ก.ค.60]ขอเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจคัดเลือก "อำเภอสะอาด" ระดับจังหวัด (อำเภอสูงเม่น)

  [พร 0023.3/ว2711-13ก.ค.60]จัดส่งบัญชีข้อมูลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นของ อปท.

  [พร 0023.3/ว2705-13ก.ค.60]การคัดเลือก "อำเภอสะอาด"ระดับจังหวัด

  [พร 0023.3/ว2685-13 ก.ค.60]ซักซ้อมแนวทางการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

  [พร0023.3/ว2664-12กค60]ผลการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ประจำปีงบ 60

  [พร0023.3/ว2663-12กค60]แจ้งเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปี60

  [พร0023.3/ว2662-12กค60]แจ้งเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ ปี60

  [พร0023.3/ว2661-12กค60]แจ้งเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้วยรายได้แก่ผู้สูงอายุ 60

  [พร0023.3/ว2660-12กค60]ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ61

  [พร0023.3/ว240-12กค60]แจ้งประชาพันธ์การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัคบ้า

  [พร0023.3/ว11767-11กค60]การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ "

  [พร0023.3/ว239-11กค60]กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการผลิตนวัตกรรมท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบประเมินฯ

  หลักเกณฑ์การประกวดอำเภอสะอาด(เรียนท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ)

   

  ไฟล์แนบ1

  [พร 0023.3/ว234-7ก.ค.60]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

   

  ฟล์แนบ1

  [พร 0023.3/ว233-7ก.ค.60]แจ้งชะลอการดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560

  [พร 0023.3/ว2395-5ก.ค.60]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. พ.ศ.2561

  [พร 0023.3/ว231-5ก.ค.60]กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี2560

   

  ไฟล์แนบ1

  ไฟล์แนบ2

  [พร0023.3/ว2553-4กค60]ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดในการจัดทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน

  [พร0023.3/11300-4กค60]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการตลาดท้องถิ่นฯ

  [พร0023.3/ว2541-3กค60]ขอความร่วมมือดำเนินโครงการ "คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ"

  [พร0023.3/ว2540-3กค60]พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่2)2560

  [พร0023.3/ว2526-3กค60]ชิญประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"(นายก ทต.บ้านปินและนายก อบต.เหมืองหม้อ)

   

  [พร0023.3/ว2524-3ก.ค60]แจ้งการตรวจสอบขอรับงบโครงการก่อสร้างลานกีฬา ปี 61

  [พร0023.3/ว2513-30มิย60]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)ไตรมาสที่ 4 ก.ค - ก.ย 60

  (ไฟล์แนบ ต่อ)

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.18 วินาที