[พร0023.4/ว1304-22มีค64]การรายงานเหตการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บรีิหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักญณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี

555[พร0023.4/ว1304-22มีค64]การรายงานเหตการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บรีิหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักญณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี