แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว2089-23พค67]การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 เขียนโดย Admin 15
[พร0023.4/ว1901-14พค67]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 และการบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เขียนโดย Admin 220
[พร0023.4/ว194-9พค67]ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา เขียนโดย Admin 186
[พร0023.4/ว186-2พค67]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งาน ระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษาฯ เขียนโดย Admin 220
[พร0023.4/ว1754-1พค67]การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เขียนโดย Admin 232
[พร0023.4/ว1641-24เมษ67]การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 เขียนโดย Admin 257
[พร0023.4/ว165-19เมษ67]ขอความร่วมมือ อปท.แจ้งข้อมูลผู้ประสานงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทาง QR Code ที่กำหนด เขียนโดย Admin 263
[พร0023.4/ว164-19เมษ67]ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.นำแพลตฟอร์ม Traffy Fondue มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานที่เหมาะสมกับพื้นที่ เขียนโดย Admin 252
[พร0023.4/ว1451-4เมษ67]แนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 286
[พร0023.4/ว1450-4เมษ67]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตฯ เขียนโดย Admin 224