แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว3535-23กย65]ซักซ้อมแนวทางปฏิบะติหารขออนุญาตหรือขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการขุดลอก การใช้แหล่งน้ำสาธารณะและการใช้ที่สาธารณประโยชน์ ตามโครงการพัฒนา อปท. เขียนโดย Admin 7
[พร0023.4/ว3335-5กย65]ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 217
[พร0023.4/ว302-2กย65]ประชาสัมพันธ์โครงการ มีดีต้องแชร์ ในรูปแบบ infographic เขียนโดย Admin 121
[พร0023.4/ว3263-30สค65]การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ เขียนโดย Admin 123
[พร0023.4/ว3136-22สค65]รายงานสรุปแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการต่อหน่วยงานของรัฐ เขียนโดย Admin 182
[พร0023.4/ว3131-19สค65]การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 เขียนโดย Admin 137
[พร0023.4/ว3059-16สค65]การขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องฯ เขียนโดย Admin 159
[พร0023.4/ว356-16สค65]ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด เพื่อร่วมเป็นคณะทำงานสนับสนุนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 159
[พร0023.4/ว346-11สค65]แจ้งบัญชีนำส่งคู่มือมาตรฐานหอพักตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 เขียนโดย Admin 132
[พร0023.4/ว345-11สค65]แจ้ง อปท.ในพื้นที่สำรวจข้อมูลและรายงานตามแบบสำรวจหอพักฯ เขียนโดย Admin 119