แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว930-2มีค66]หารือการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย Admin 198
[พร0023.4/ว881-28กพ66]ซักซ้อมแนวทางการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เขียนโดย Admin 237
[พร0023.4/ว864-27กพ66]แนวทางปฏิบัติในการสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง เขียนโดย Admin 206
[พร0023.4/828-24กพ66]แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เขียนโดย Admin 202
[พร0023.4/ว826-24กพ66]แนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามวพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของผู้ตรวจการแผ่นดิน เขียนโดย Admin 286
[พร0023.4/ว90-15กพ66]การนำกฏกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2563 มาบังคับกับการควบคุมอาคาร ตามกฏหมายควบคุมอาคาร พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 187
[พร0023.4/ว613-13กพ66]การดูรักษาและคุมครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เขียนโดย Admin 192
[พร0023.4/ว550-8กพ66]การประเมินผลสัมฤทธิ์ขอกฏหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.2540 เขียนโดย Admin 192
[พร0023.4/ว534-7กพ66]แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตของ อปท.พร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขแนวเขต อปท. เขียนโดย Admin 274
[พร0023.4/ว501-3กพ66]ขอหารือการขออนุญาตก่อสร้างช่อลอดเหลี่ยม(บล๊อกคอนเวิร์ส)ใต้ถนนหลวงท้องถิ่น เขียนโดย Admin 215