แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว1062-12มี.ค.67]ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 216
[พร0023.4/ว1027-11มีค67]แนวทางการดำเนินการแก่ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยตามมาตรา 98 วรรคสี่ฯ เขียนโดย Admin 204
[พร0023.4/ว912-29กพ67]การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ... เขียนโดย Admin 336
[พร0023.4/ว872-29กพ67]ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ เขียนโดย Admin 345
[พร0023.4/ว90-27กพ67]ขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าวสาระความรู้การเลือกสมาชิกวุฒิสภา เขียนโดย Admin 321
[พร0023.4/ว89-27กพ67]ขอความร่วมมือเผยแพร่ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. เขียนโดย Admin 266
[พร0023.4/ว87-27กพ67]ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัด อปท.เข้ารับการอบรม หลักสูตรวินัยข้าราชการท้องถิ่น การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง เขียนโดย Admin 369
[พร0023.4/ว800-22กพ67]ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัด เข้าร่วงมกิจกรรมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. เขียนโดย Admin 250
[พร0023.4/ว753-21กพ67]การบูรณาการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และขอเชิญเข้าร่วมขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 276
[พร0023.4/ว737-20กพ67]สำรวจความต้องการใช้รถดับเพลิงที่มีความจำเป็นต้องนำเข้ารถดับเพลิงใช้แล้วจากต่างประเทศ เขียนโดย Admin 250