แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว442-3ตค66]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธฺการประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่นของ อปท.ในจังหวัดแพร่ให้สาธารณชนทราบ เขียนโดย Admin 189
[พร0023.4/ว406-7กย66]ขอให้ อปท.ในฐานะนายทะเบียนหอพักดำเนินการสำรวจและรายงานข้อมูลหอพักฯ เขียนโดย Admin 228
[พร0023.4/ว3348-1ก.ย.66]ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย เขียนโดย Admin 264
[พร0023.4/ว3209-23สค66]การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ เขียนโดย Admin 293
[พร0023.4/ว376-22สค66]แจ้งการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแจ้งคู่มือการปฏิบัติงานขับเคลื่อนตาม พรบ.หอพัก พ.ศ.2558 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เขียนโดย Admin 219
[พร0023.4/ว3183-22สค66]แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโถคประจำเทศบาลและ อบต.เกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์และการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาท พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 331
[พร0023.4/ว368-11สค66]แจ้งขอสำรวจความคืบหน้าเกี่ยวกับผลลัพธ์เชิงปริมาณและเร่งรัดการจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นฯ เขียนโดย Admin 256
[พร0023.4/ว354-7สค66]คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน เขียนโดย Admin 273
[พร0023.4/ว2730-18กค66]หารือกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน เขียนโดย Admin 346
[พร0023.4//ว2732-18กค66]คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 5/2566 เขียนโดย Admin 328