แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว354-11มค66]ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 430
[พร0023.4/ว4919-29ธค65]ข้อหารือการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2565 เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 258
[พร0023.4/ว4918-29ธค65]การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. เพื่อสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เขียนโดย Admin 256
[พร0023.4/ว4866-27ธ.ค.65]หารือแนวทางปฏิบัติกรณีโรงพยาบาลพิมายขอรับโอนที่ดิน เขียนโดย Admin 231
[พร0023.4/ว4865-27ธ.ค.65]หารือคำว่าผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหา ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 เขียนโดย Admin 237
[พร0023.4/ว4660-15ธค65]การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง เขียนโดย Admin 340
[พร0023.4/ว460-9ธ.ค.65]การจัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย Admin 326
[พร0023.4/ว4545-7ธค65]ขอความร่วมมือเร่งรัดให้ อปท.จัดทำแผนปฏิบัติการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ. 2566 - 2570) เขียนโดย Admin 274
[พร0023.4/ว4543-7ธค65]หารือการดำเนินการอนุญาต/เพิกถอนใบประกอบกิจการหอพักเอกชน ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 เขียนโดย Admin 270
[พร0023.4/ว453-6ธค65]ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปรางใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 235