แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว4045-2พย65]การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 283
[พร0023.4/ว382-1พย65]โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองแก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 300
[พร0023.4/ว3930-26ตค65]กำชับ อปท.กรณีเกิดเพลิงไหม้อาคารที่เข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เขียนโดย Admin 280
[พร0023.4/ว3903-25ตค65]การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 257
[พร0023.4/ว3902-25ตค65]แจ้งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 11/2565 เขียนโดย Admin 252
[พร0023.4/ว366-25ตค65]สถ.ปค.กกต.ตอบหารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง อบต. เขียนโดย Admin 245
[พร0023.4/ว3863-21ตค65]หารือการอุทิศที่ดิน เขียนโดย Admin 304
[พร0023.4/ว3883-21ตค65]หารือการดำเนินการคืนค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน เขียนโดย Admin 232
[พร0023.4/ว3884-21ตค65]การขอหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547 เขียนโดย Admin 205
[พร0023.4/ว3829-18ตค65]แจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เขียนโดย Admin 239