แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว2808-28มิย64]กฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถฯ เขียนโดย Admin 354
[พร0023.4/ว2807-28มิย64]รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 348
[พร0023.4/ว277-18มิย64]แจ้งเผยแพร่หนังสือ แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 316
[พร0023.4/ว248-7มิย64]แจ้งกำหนดจัดสัมมนาออนไลน์โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 384
[พร0023.4/ว2308-27พค64]แจ้งผลการประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 เกี่ยวกับการประชุมสภาครั้งแรกฯ เขียนโดย Admin 376
[พร0023.4/ว231-25พค64]การให้ความเห็นตามข้อหารือเกี่ยวกับการสอบสวนตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต. 2537 เขียนโดย Admin 316
[พร0023.4/ว230-25พค64]กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งกฏกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เขียนโดย Admin 317
[พร0023.4/ว217-19พค64]จัดส่งตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาดำเนินการฯ เขียนโดย Admin 351
[พร0023.4/ว2133/ว2132-14พค64]การมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้แก่นายกเทศมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เขียนโดย Admin 357
[พร0023.4/ว2115-13พค64]การดำเนินคดีตามมติคณะรัฐมนตรี การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 355