แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว4866-27ธ.ค.65]หารือแนวทางปฏิบัติกรณีโรงพยาบาลพิมายขอรับโอนที่ดิน เขียนโดย Admin 287
[พร0023.4/ว4865-27ธ.ค.65]หารือคำว่าผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหา ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 เขียนโดย Admin 299
[พร0023.4/ว4660-15ธค65]การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง เขียนโดย Admin 417
[พร0023.4/ว460-9ธ.ค.65]การจัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย Admin 396
[พร0023.4/ว4545-7ธค65]ขอความร่วมมือเร่งรัดให้ อปท.จัดทำแผนปฏิบัติการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ. 2566 - 2570) เขียนโดย Admin 339
[พร0023.4/ว4543-7ธค65]หารือการดำเนินการอนุญาต/เพิกถอนใบประกอบกิจการหอพักเอกชน ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 เขียนโดย Admin 338
[พร0023.4/ว453-6ธค65]ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปรางใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 305
[พร0023.4/ว444-1ธค65]แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) 2565 ได้ประกาศในราชกิจจาฯ เล่ม 139 ตอนพิเศษ 275 ง เขียนโดย Admin 536
[พร0023.4/ว4308-18พย65]แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566 เขียนโดย Admin 370
[พร0023.4/ว4307-18พย65]หารือการจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขียนโดย Admin 281