แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว419-7ตค64]ผลการประชุมหารือพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในการเลือกตั้งของ อปท. เขียนโดย Admin 295
[พร0023.4/ว4340-6ตค64]การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและรักษาลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของ อบต. เขียนโดย Admin 415
[พร0023.4/ว4288-4ตค64]ขอส่งหนังสือ คู่มือระเบียบและหนังสือสั่งการและหนังสือตอบข้อหารือ ประจำปี 2563 - 2564 เขียนโดย Admin 262
[พร0023.4/ว4143-23กย64]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เขียนโดย Admin 167
[พร0023.4/ว4239-30กย64]การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิก ส.อบต.และ นายก อบต. ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 276
[พร0023.4/ว4228-30กย64]การรายงานและบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขียนโดย Admin 228
[พร0023.4/ว4221-30กย64]การพ้นจากตำแหน่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 273
[พร0023.4/ว4132-22กย64]แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 313
[พร0023.4/ว392-20กย64]แจกจ่ายคู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เขียนโดย Admin 270
[พร0023.4/ว391-20กย64]แจ้งดำเนินการตรวจสอบและประมวลผลการบันทึกข้อมูลประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เขียนโดย Admin 280