แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว335-17กค66]กำหนดหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติขิงแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เขียนโดย Admin 315
[พร0023.4/ว317-7ก.ค.66]แจ้งสำเนากฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม(ฉบับที่ 4) เขียนโดย Admin 283
[พร0023.4/ว2596-7ก.ค.66]แจ้งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2566 เขียนโดย Admin 342
[พร0023.4/ว2595-7ก.ค.66]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ เขียนโดย Admin 267
[พร0023.4/ว2594-7ก.ค.66]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เขียนโดย Admin 274
[พร0023.4/ว2459-26มิย66]แบบตรวจร่างข้อบัญญัติ/ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เขียนโดย Admin 470
[พร0023.4/ว2458-26มิย66]แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายต่ายประจำปี 2567 ของ อปท. เขียนโดย Admin 378
[พร0023.4/ว2341-15มิย66]การหารือการใช้บังคับข้อบัญญัติ อบต. เขียนโดย Admin 313
[พร0023.4/ว2324-14มิย66]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. รอง ประธานสภา รองประธานสภา ส.อบต. เลขา และเลขาสภา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 417
[พร0023.4/ว279-14มิย66]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่นของ อปท.ในจังหวัดแพร่ให้สาธารณชนทราบ เขียนโดย Admin 275