แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว1758-1พค66]ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 358
[พร0023.4/ว204-27เมษ66]แจ้ง อปท.ใดที่มีผลการประเมิน OIT ไม่ถึงร้อยละร้อย ให้เข้าตรวจประเมิน OIT เบื้องต้น ครั้งที่ 4 ณ สถจ.แพร่ เขียนโดย Admin 348
[พร0023.4/ว199-26เมษ66]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครเสนอชื่อเครือข่ายเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 349
[พร0023.4/ว1614-21เมษ66]แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนา เขียนโดย Admin 372
[พร0023.4/ว1613-21เมษ66]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 354
[พร0023.4/ว1538-18เมษ66]ขอหารือการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เขียนโดย Admin 338
[พร0023.4/ว1537-18เมษ66]หารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เขียนโดย Admin 325
[พร0023.4/ว1501-10เมษ66]ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขียนโดย Admin 339
[พร0023.4/ว1500-10เมษ66]พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 375
[พร0023.4/ว175-10เมษ66]แจ้งปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจาณางบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ เขียนโดย Admin 334