แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว2001-6พค64]การขยายเวลาการดำเนินการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 381
[พร0023.4/ว194-30เมษ64]การสำรวจข้อมูลหอพักในพื้นที่และรายงานตามแบบสำรวจหอพักฯ เขียนโดย Admin 438
[พร0023.4/ว1893-28เมษ64]แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เขียนโดย Admin 402
[พร0023.4/ว1758-20เมษ64]ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน เขียนโดย Admin 339
[พร0023.4/ว168-16เมษ64]แจ้งเลื่อนการจัดโครการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 302
[พร0023.4/ว1645-9เมษ64]หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจาณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เขียนโดย Admin 478
[พร0023.4/ว154-31มีค64]แจ้ง อปท.ตามบัญชีรายชื่อ เช้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เขียนโดย Admin 414
[พร0023.4/ว139-22มีค64]กฏกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 2564 เขียนโดย Admin 408
[พร0023.4/ว1304-22มีค64]การรายงานเหตการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บรีิหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักญณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี เขียนโดย Admin 318
[พร0023.4/ว135-19มีค64]แจ้งแบบรายงานผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ เขียนโดย Admin 309