แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว4221-30กย64]การพ้นจากตำแหน่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 400
[พร0023.4/ว4132-22กย64]แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 443
[พร0023.4/ว392-20กย64]แจกจ่ายคู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เขียนโดย Admin 411
[พร0023.4/ว391-20กย64]แจ้งดำเนินการตรวจสอบและประมวลผลการบันทึกข้อมูลประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เขียนโดย Admin 423
[พร0023.4/ว3930-8กย64]ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบ 2564 เขียนโดย Admin 484
[พร0023.4/ว382-3กย64]กฎกระทรวงกำหนดลักษณะเปลี่ยนอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 378
[พร0023.4/ว381-3กย64]กฎกระทรวงการควบคุมกระเช้าไฟฟ้า พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 409
[พร0023.4/ว3818-1กย64]การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีมีคำสั่งหรือวินิจฉัยให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงหรือพ้นจากตำแหน่ง เขียนโดย Admin 418
[พร0023.4/ว3754-27สค64]กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 406
[พร0023.4/ว370-26สค64]แจ้งประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรมโครงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น เขียนโดย Admin 407