แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว1127-10มีค64]ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขียนโดย Admin 392
[พร0023.4/ว1092-8มีค64]ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถื่นเข้าร่วมสัมมนา ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 527
[พร0023.4/ว1019-4มีค64]หนังสือกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เขียนโดย Admin 548
[พร002.3.4/ว1018-4มีค64]การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 421
[พร0023.4/ว933-25กพ64]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 515
[พร0023.4/ว98-24กพ64]แจ้งดำเนินการตอบแบบสอบถามผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขียนโดย Admin 419
[พร0023.4/ว913-24กพ64]เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขียนโดย Admin 449
[พร0023.4/ว908-24กพ64]การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแก่ประชาชน เขียนโดย Admin 448
[พร0023.4/ว881-22กพ64]ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 427
[พร0023.4/ว742-11ก.พ.64]ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขียนโดย Admin 458