แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว544-29ธค64]แจ้งการจัดสัมมนา แนวทางการยกระดับผลหการประเมิน ITA ของ อปท. ในรูปแบบออนไลน์ ZOOM เขียนโดย Admin 429
[พร0023.4/ว5631-29ธค64]การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 439
วุฒิบัตรสำหรับผู้ได้รับการฝึกอบรม โครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565 เขียนโดย Admin 410
[พร0023.4/ว5542-24ธค64]การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 395
[พร0023.4/ว5527-24ธค64]การรวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เขียนโดย Admin 441
[พร0023.4/ว5526-24ธค64]ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 484
[พร0023.4/ว5228-3ธค64]โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และตรวจติดตามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1) เขียนโดย Admin 450
[พร0023.4/ว507-8ธค64]แจ้ง อปท.พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และประกาศให้ประชาชนในท้องที่ทราบ เขียนโดย Admin 503
[พร0023.4/ว5174-30พ.ย.64]การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ.2542 เขียนโดย Admin 417
[พร0023.4/ว5176-30พ.ย.64]การแจ้งผลวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน เขียนโดย Admin 466