แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว2917-5สค65]ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 28
[พร0023.4/ว2779-26กค65]การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 11 มกราคม 2502 เขียนโดย Admin 110
[พร0023.4/ว325-25กค65]แจ้ง อบจ.และ ทม.แพร่ แห่งละ 1 ท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนา รัฐยุคใหม่ สานพลังสื่อต้านทุจริต เขียนโดย Admin 38
[พร0023.4/ว324-25กค65]แจ้ง อบจ.และ ทม.แพร่ แห่งละ 1 ท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนา ปักหมุดพื้นที่เสี่ยงทุจริต ร่วมคิดหาทางแก้ไข เขียนโดย Admin 30
[พร0023.4/ว321-22กค65]แจ้ง ท้องถิ่นอำเภอ และ อปท.ในพื้นที่รับการถ่ายทอดสดการประชุม กิจการหอพักฯ เขียนโดย Admin 92
[พร0023.4/ว306-5กค65]แจ้ง อปท.ในพื้นที่รายงานผลการดำเนินการในเรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ เขียนโดย Admin 163
[พร0023.4/ว304-5กค65]แจ้ง อปท.ในพื้นที่รายงานข้อมูลตามแบบสำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ของ อปท. เขียนโดย Admin 116
[พร0023.4/ว2462-30มิย65]แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง เขียนโดย Admin 120
[พร0023.4/ว296-29มิย65]ประชาสัมพันธ์ อปท.ในจังหวัดร่วมเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ให้ศูนย?ดำรงธรรม(โดยตรง) เขียนโดย Admin 116
[พร0023.4/ว2367-23มิย65]การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เขียนโดย Admin 161