แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว3073-16กค67]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบมาตรฐานกิจการปลอดภัย (ผ่านระบบออนไลน์) เขียนโดย Admin 89
[พร0023.4/ว2941-9กค67]หารือการแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสียและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เขียนโดย Admin 187
[พร0023.4/ว296-5กค67]การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 - 2567 เขียนโดย Admin 176
[พร0023.4/ว278-26มิย67]การครบวาระการดำรงตำแหน่งของนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขียนโดย Admin 472
[พร0023.4/ว277-26มิย67]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพสินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่น อปท.ในจังหวัดให้สาธารณชนทราบ เขียนโดย Admin 269
[พร0023.4/ว276-26มิย67]แจ้ง อปท.ดำเนินการบังคับใช้พระราบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ฯ เขียนโดย Admin 293
[พร0023.4/ว2542-17มิย67]ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 เขียนโดย Admin 247
[พร0023.4/ว260-17มิย67]ขอความร่วมมืิอ อปท.ในพื้นที่จำนวน 66 แห่ง แจ้งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานด้านการคุ้มครองข้อมูลบุคคล เขียนโดย Admin 276
[พร0023.4/ว2488-13มิย67]หารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย Admin 178
[พร0023.4/ว2472-13มิย67]มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้านโฆษณาบนทางสาธารณะ เขียนโดย Admin 176