แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว2274-12มิย66]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 184
[พร0023.4/ว272-8มิย66]โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ของสำนักงานสาลปกครองเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566(ครั้งที่ 4) เขียนโดย Admin 177
[พร0023.4/ว2167-2มิย66]การหารือเกี่ยวกับความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย Admin 326
[พร0023.4/ว2145-31พค66]การบังคับใช้กฏหมายควบคุมอาคารของ อปท. เขียนโดย Admin 241
[พร0023.4/ว2144-31พค66]กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. เขียนโดย Admin 183
[พร0023.4/ว2056-25พค66]การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน เขียนโดย Admin 233
[พร0023.4/ว1915-15พค66]ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร หรือกรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 179
[พร0023.4/ว1899-12พค66]ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเกี่ยวกับการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขียนโดย Admin 197
[พร0023.4/ว1822-9พค66]ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสดวกคนพิการ ทุพลภาพและผู้สูงอายุในการใช้สิทธิเลือกตั้ง เขียนโดย Admin 183
[พร0023.4/ว1758-1พค66]ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 213