แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว3903-25ตค65]การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 313
[พร0023.4/ว3902-25ตค65]แจ้งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 11/2565 เขียนโดย Admin 314
[พร0023.4/ว366-25ตค65]สถ.ปค.กกต.ตอบหารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง อบต. เขียนโดย Admin 302
[พร0023.4/ว3863-21ตค65]หารือการอุทิศที่ดิน เขียนโดย Admin 359
[พร0023.4/ว3883-21ตค65]หารือการดำเนินการคืนค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน เขียนโดย Admin 286
[พร0023.4/ว3884-21ตค65]การขอหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547 เขียนโดย Admin 261
[พร0023.4/ว3829-18ตค65]แจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เขียนโดย Admin 286
[พร0023.4/ว3771-11ตค65]การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น เขียนโดย Admin 442
[พร0023.4/ว3752-10ตค65]แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเลิกทรอนิกส์ พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 390
[พร0023.4/ว3721-7ตค65]การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย Admin 386