แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว168-16เมษ64]แจ้งเลื่อนการจัดโครการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 303
[พร0023.4/ว1645-9เมษ64]หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจาณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เขียนโดย Admin 482
[พร0023.4/ว154-31มีค64]แจ้ง อปท.ตามบัญชีรายชื่อ เช้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เขียนโดย Admin 417
[พร0023.4/ว139-22มีค64]กฏกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 2564 เขียนโดย Admin 415
[พร0023.4/ว1304-22มีค64]การรายงานเหตการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บรีิหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักญณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี เขียนโดย Admin 323
[พร0023.4/ว135-19มีค64]แจ้งแบบรายงานผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ เขียนโดย Admin 310
[พร0023.4/ว1128-10มีค64]ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย Admin 381
[พร0023.4/ว1127-10มีค64]ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขียนโดย Admin 315
[พร0023.4/ว1092-8มีค64]ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถื่นเข้าร่วมสัมมนา ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 448
[พร0023.4/ว1019-4มีค64]หนังสือกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เขียนโดย Admin 460