[พร0023.5/ว5728-15ธค63]การโอนเงินจัดสรรงบประมามณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปากครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์สำหรับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลปละขยะมูลฝอย

555[พร0023.5/ว5728-15ธค63]การโอนเงินจัดสรรงบประมามณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปากครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์สำหรับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลปละขยะมูลฝอย