แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว321-22กย65]ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 34
[พร0023.5/ว3516-22กย65]แจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ฯ(งวดที่ 2) เขียนโดย Admin 82
[พร0023.5/ว320-22กย65]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคเหมืองแร่ให้แก่ อปท. งวดที่ 3/2565 เขียนโดย Admin 88
[พร0023.5/ว3510-22กย65]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อปท.ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เขียนโดย Admin 75
[พร0023.5/ว3511-22กย65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่ 5 เขียนโดย Admin 53
[พร0023.5/ว3505-21กย65]ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 70
[พร0023.5/ว10734-20ก.ย.65]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 8/ 2565 เขียนโดย Admin 144
[พร0023.5/ว317-19กย65]แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. เขียนโดย Admin 215
[พร0023.5/ว3433-14กย65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 185
[พร0023.5/ว314-13กย65]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท. ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เขียนโดย Admin 230