แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว259-14มิย67]แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ ให้แก่ อปท. งวดที่ 2/2567 และงวดที่ 1/2567 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 37
[พร0023.5/ว2501-14มิย67]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 เขียนโดย Admin 23
[พร0023.5/ว2489-12มิย67]แจ้งส่งหนังสือสัญญาการใช้เงินคืนฉบับใหม่ฯ เขียนโดย Admin 56
[พร0023.5/ว250-12มิย67]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 เขียนโดย Admin 142
[พร0023.5/ว2448-12มิย67]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 เขียนโดย Admin 127
[พร0023.5/ว2434-11มิย67]ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงรับจำนำตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 เขียนโดย Admin 47
[พร0023.5/ว2426-11มิย67]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567 เขียนโดย Admin 111
[พร0023.5/ว2425-11มิย67]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการสงเคราะห์ความพิการ งวดที่ 4 เขียนโดย Admin 114
[งพร0023.5/ว2394-7มิย67]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ครั้งที่ 4 เขียนโดย Admin 45
[พร0023.5/ว2393-7มิย67]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการป้องกันและควบคุมไฟป่าของ อปท. เขียนโดย Admin 64