[พร0023.3/ว5225-17พย63]แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 64 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

555[พร0023.3/ว5225-17พย63]แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 64 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล