แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว799-22ก.พ.67]การประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เขียนโดย Admin 145
[พร0023.3/ว792-22กพ67]การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2567 เขียนโดย Admin 137
[พร0023.3/ว83-21ก.พ.67]การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาสังกัดอปท. เขียนโดย Admin 222
[พร0023.3/ว720-19กพ67]การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567 เขียนโดย Admin 169
[พร0023.3/ว74-16กพ67]แจ้งการขยายระยะเวลาการขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2567 เขียนโดย Admin 223
[พร0023.3/ว694-16กพ67]ประกาศศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย Admin 153
[พร0023.3/ว71-12กพ67]แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการอำนวยการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) เขียนโดย Admin 139
[พร0023.3/ว611-12กพ67]เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับสนามสอบ เขียนโดย Admin 126
[พร0023.3/ว601-9กพ67]การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผูเรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เขียนโดย Admin 98
[พร0023.3/ว61-8กพ67]ขอให้ อปท.แจ้ง สถานศึกษาในสังกัดส่งรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบฯ เขียนโดย Admin 147