แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว2417-29มิย65]ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมรส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ เขียนโดย Admin 21
[พร0023.3/ว2416-29มิย65]ขอส่งข้อมูลคาดการณ์พื่นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าปกติตามมาตรการที่ 1 ในมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 เขียนโดย Admin 18
[พร0023.3/ว2418-29มิย65]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ เขียนโดย Admin 22
[พร0023.3/ว2415-29มิย65]รายงานข้อมูลสรุปหลังปิดระบบการเข้าใช้งานบันทึกข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมวโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 เขียนโดย Admin 16
[พร0023.1/ว2407-29มิย65]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ(วช.)ประจำปีงบประมาณ 2566 และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 29
[พร0023.3/ว2406-29มิย65]การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ/ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 19
[พร0023.3/ว2402-28มิย65]แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์ประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 23
[พร0023.3/ว2401-28มิย65]การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ เขียนโดย Admin 18
[พร0023.3/ว291-28มิย65]ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ โครงการจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค เขียนโดย Admin 32
[พร0023.3/ว2395-28มิย65]การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ เขียนโดย Admin 46