แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว1230-23มีค66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เขียนโดย Admin 70
[พร0023.3/ว1219-22มีค66]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566) เขียนโดย Admin 20
[พร0023.3/ว149-23มีค66]การรายงานการประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ.2567 เขียนโดย Admin 34
[พร0023.3/ว150-23มีค66]แจ้งการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียนฯ ผ่านระบบ facebook live เขียนโดย Admin 54
[พร0023.3/ว143-21มีค66]แจ้ง อนุมัติให้ อปท.ที่กรมฯเป็นหน่วยรับงบประมาณ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็สาระสำคัญในโครงการฯ เขียนโดย Admin 123
[พร0023.3/ว141-20มีค66]แจ้งการขับเคลื่อนการประเมินตำบลมหัศจจย์ 1000 วัน Plus สู่ 2500 วัน เขียนโดย Admin 102
[พร0023.3/ว3013-20มีค66]หารือเรื่องปรับราคาอาหารเสริม(นม) โรงเรียน เขียนโดย Admin 127
[พร0023.3/ว1005-9มีค66]ขอแก้ไขรายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบในการประเมินคุณภาพของผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 58
[พร0023.3/ว1000-9มีค66]การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรานงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ เขียนโดย Admin 141
[พร0023.3/ว1001-9มีค66]การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าสู่ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ เขียนโดย Admin 54