แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3444-11กย66]แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 223
[พร0023.3/ว3450-11กย66]ยกเลิกการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 57
[พร0023.3/ว3439-8กย66]การจัดสรรงบประมมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงบดำเนินงานของสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 เขียนโดย Admin 60
[พร0023.3/ว3392-6ก.ย.66]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 169
[พร0023.3/ว3370-5กย66]ขอส่งเกียรติบัตรให้ผผู้เขด้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยในสถานศึกษา เขียนโดย Admin 94
[พร0023.3/ว3367-5กย66]การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความคิดเห็นต่อระบบสารสนเทศในการให้บริสการประชาชน เขียนโดย Admin 60
[พร0023.3/ว3331-31สค66]ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท. เขียนโดย Admin 126
[พร0023.3/ว3332-31สค66]แก้ไขตัวชี้วัดระหว่างทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนากและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เขียนโดย Admin 56
[พร0023.3/ว3309-30สค66]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอกรูปแบบ online เขียนโดย Admin 121
[พร0023.3/ว3310-30สค66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น เขียนโดย Admin 177