แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว612-21ธค66]แจ้งโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อ ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมฯ เขียนโดย Admin 96
[พร0023.3/ว4935-19ธค66]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 107
[พร0023.3/ว4926-19ธค66]การส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท. เขียนโดย Admin 113
[พร0023.3/ว4928-19ธค66]การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 195
[พร0023.3/ว4919-18ธค66]แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินของ อปท.จังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 147
[พร0023.3/ว4920-18ธค66]แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินของ อปท.จังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 63
[พร0023.3/ว4905-18ธค66]แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของ อปท.ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ(อบจ.และเทศบาล.) เขียนโดย Admin 102
[พร0023.3/ว4892-18ธค66]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 119
[พร0023.3/ว606-15ธค66]แจ้ง อปท.เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Facebook Live และส่งแบบตอบรับผ่านทาง QR code เขียนโดย Admin 129
[พร0023.3/ว4866-15ธค66]การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-Ul Haq Rural Development ประจำปี 2567 เขียนโดย Admin 107