แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว2921-5สค65]ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ในปี พ.ศ. 2565 เขียนโดย Admin 83
[พร0023.3/ว2922-5สค65]การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 และคู่มือวิธีปฎิบัติงานของ อปท. เขียนโดย Admin 93
[พร0023.3/ว2923-5สค65]แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 เขียนโดย Admin 85
[พร0023.3/ว2924-5สค65]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 77
[พร0023.3/ว2925-5สค65]แนวทางการดำเนินงานตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชากรกลบุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงฯ เขียนโดย Admin 77
[พร0023.3/ว8689-4สค65]แนวทางการดำเนินโครงการพัมนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Admin 96
[พร0023.3/ว2847-2สค65]การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย เขียนโดย Admin 111
[พร0023.3/ว2839-2สค65]โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 28
[พร0023.3/ว332-1สค65]ส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์การทดสอบ(O-NET) ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย Admin 50
[พร0023.3/ว331-26กค65]แจ้งเข้าร่วมรับฟัง การประชุมผ่านระบบ webex เรื่องการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. เขียนโดย Admin 101