แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว20-4มค66]แนวทางการจัดกิจกรรมจักยานขาไถ Balance Bike ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา เขียนโดย Admin 130
[พร0023.3/ว9-4มค66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุน ทั่วไปประจำไตรมาสที่ 2 กรณี เงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น เขียนโดย Admin 176
[พร0023.3/ว4898-29ธ.ค.65]กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีพ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 37
[พร0023.3/ว502-28ธ.ค.65]แจ้งการจัดทำโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย เขียนโดย Admin 135
[พร0023.3/ว4863-27ธค65]การปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เขียนโดย Admin 194
[พร0023.3/ว493-26ธค65]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 82
[พร0023.3/ว494-26ธค65]ผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5/2566 เขียนโดย Admin 96
[พร0023.3/ว4828-26ธค65]กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เขียนโดย Admin 126
[พร0023.3/ว4826-26ธค65]คู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย Admin 106
[พร0023.3/ว491-22ธค65]ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 147