แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว2306-20มิย65]ขอความร่วมมือประสานแจ้งการสนับสนุนนโยบายทศวรรษมาตรการการชะลอไตเสื่อมเพื่อลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ เขียนโดย Admin 107
[พร0023.3/ว2307-20มิย65]ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท.เพื่อสมทบกองทุน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 130
[พร0023.3/ว6873-20มิย65]การใช้จ่ายงบประมาณโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) เขียนโดย Admin 84
[พร0023.3/ว2304-20มิย65]การดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาด้านการจัดการจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 78
[พร0023.3/ว2301-20มิย65]แนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายงานเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เขียนโดย Admin 126
[พร0023.3/ว2303-20มิย65]ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมือภาค(กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ)จากภาคเอกชน เขียนโดย Admin 43
[พร0023.3/ว2291-20มิย65]แจ้งบัญชีผู้ใช้งาน User ของระบบ Thai water plan เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ เขียนโดย Admin 189
[พร0023.3/ว2285-20มิย65]การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท.ตามนโยบายการทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย เขียนโดย Admin 136
[พร0023.3/ว278-20มิย65]ขอความร่วมมือ อปท.ประชาสัมพันธ์ครูภาษาไทยที่จบการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยฯ เข้ารับการอบรมพัฒนาครูฯ เขียนโดย Admin 74
[พร0023.3/ว2281-20มิย65]ขอความอนุเคราะห์แจ้งการอบรมโครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่(การบริหาน้ำแบบพึ่งพาตนเอง) เขียนโดย Admin 115