แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว2129-30พค66]แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครวการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย Admin 176
[พร0023.3/ว248-30พค66]กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งแนวทางการแก้ไข ระบบรับข้อมูลรหัสผู้ใช้งานฯ เขียนโดย Admin 210
[พร0023.3/ว2106-29พค66]การตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 191
[พร0023.3/ว249-29พค66]ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด อปท.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวารัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 173
[พร0023.3/ว2058-25พค66]การดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัด อปท. เขียนโดย Admin 226
[พร0023.3/ว2057-25พค66]การรับ-ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เขียนโดย Admin 163
[พร0023.3/ว2026-23พค66]ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและ อบต. เขียนโดย Admin 202
[พร0023.3/ว243-23พค66]ขอความร่วมมือแจ้ง อปท.มอบหมายบุคลกรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย เขียนโดย Admin 207
[พร0023.3/ว236-19พค66]ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เขียนโดย Admin 180
[พร0023.3/ว233-19พค66]แจ้งจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ) ให้อปท.ตามบัญชีรายชื่อ เขียนโดย Admin 170