แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4741-21ธค65]มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน เขียนโดย Admin 241
[พร0023.3/ว480-20ธค65]พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 จังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 83
[พร0023.3/ว478-19ธค65]ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชน และอปท.ฯเข้าร่วมพิธีในรูปแบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 134
[พร0023.3/ว479-19ธค65]แจ้ง ทต. และ อบต.ในพื้นที่รายงานข้อมูลตามแบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกลาลปีใหม่ 2565 จัดส่งให้จังหวัดทราบ เขียนโดย Admin 174
[พร0023.3/ว471-16ธค65]ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 151
[พร0023.3/ว4663-16ธค65]โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยงานรับงบประมาณตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เขียนโดย Admin 100
[พร0023.3/ว4619-14ธค65]ขอความร่วมมือการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย Admin 138
[พร0023.3/ว468-16ธค65]แจ้งเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติ กรณีรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดที่หมดความจำเป็นต้องใช้จ่ายให้ อปท.ส่งคืนงบประมาณฯตามแบบ 1 จัดส่งจังหวัดตามวันเวลาที่กำหนดไว้ฯ เขียนโดย Admin 185
[พร0023.3/ว4656-15ธค65]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างความรู้เท่ากันและป้องกันยาเสพติดด้วยการพัฒนาทักษะสมอง Executive Function ในเด็กระดับปฐมวัย และการรายงานผลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด NISPA ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 158
[พร0023.3/ว4657-15ธค65]ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เขียนโดย Admin 175