แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว364-20ตค65]หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เขียนโดย Admin 110
[พร0023.3/ว363-20ตค65]ประชาสัมพันธ์กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23(4) แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ในช่วงปีงบ 66 - 70 เขียนโดย Admin 117
[พร0023.3/ว3839-20ตค65]การสำรวจข้อมูลเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือสำหรับคนพิการทางการเห็นที่ประสบสาธารณภัย เขียนโดย Admin 121
[พร0023.3/ว3842-20ตค65]การรายงานข้อมูลประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 110
[พร0023.3/ว3841-20ตค65]การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้ อปท.ใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ำระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ เขียนโดย Admin 117
[พร0023.3/ว3828-18ตค65]แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัด อปท. เขียนโดย Admin 153
[พร0023.3/ว3824-18ต.ค.65]ขอเชิญประชุมการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย เขียนโดย Admin 171
[พร0023.3/ว3811-17ตค65]การตรวจสอบและยืนยันนำส่งข้อมูล แผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ.2567 - 2570 ผ่านระบบ Thai water Plan เขียนโดย Admin 133
[พร0023.3/ว3797-17ตค65]แนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบสำหรับ อปท.เพื่อสนับสนุนการดำเนินการควบคุมยาสูบตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. เขียนโดย Admin 124
[พร0023.3/ว3798-17ตค65]ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 134