แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว2623-11ก.ค.65]มอบหมายงานเพื่อเตรียมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"ประจำปีพ.ศ.2565รอบตัดสินใจในแต่ละภูมิภาค เขียนโดย Admin 161
[พร0023.3/ว2594-8กค65]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 129
[พร0023.3/ว2574-7กค65]แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 162
[พร0023.3/ว2571-7กค65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เขียนโดย Admin 195
[พร0023.3/ว2552-6กค65]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 164
[พร0023.3/ว2551-6กค65](ร่าง)แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ(พ.ศ.2564 - 2580)และแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เขียนโดย Admin 155
[พร0023.3/ว2550-6กค65]เชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ ประจำปี 2565 รอบตัดสิน เขียนโดย Admin 92
[พร0023.3/ว2539-6กค65]ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ในปี พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 136
[พร0023.3/ว2529-5กค65]การจัดเวที สานพลัง สร้างวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน เขียนโดย Admin 90
[พร0023.3/ว2501-4กค65]แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจนครบกำหนดระยะเวลาแล้ว เขียนโดย Admin 158