แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว1415-2เมษ67]ขอความร่วมมือ อ.เมือง แจ้ง ทต.และ อบต.ในพื้นที่ นำรถกู้ชีพกู้ภัยหรือรถที่ใช้ปฏิบัติงานฯ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ ตามวันเวลา ที่กำหนด เขียนโดย Admin 141
[พร0023.3/ว1393-29มีค67]เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทต. และ อบต.) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เขียนโดย Admin 255
[พร0023.3/ว3800-2เมษ67]ขอความร่วมมืออำเภอสำรวจและรวบรวมรายงานข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 เขียนโดย Admin 203
[พร0023.3/ว1399-2เมษ67]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2567 (1 เมษายน 2567) เขียนโดย Admin 71
[พร0023.3/ว1392-1เมษ67]รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. เขียนโดย Admin 61
[พร0023.3/ว1391-1เมษ67]รับสมัครคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. เขียนโดย Admin 61
[พร0023.3/ว1383-1เมษ67]กำชับและตรวจสอบการก่อสร้างอายคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนสังกัด อปท. เขียนโดย Admin 130
[พร0023.3/ว1368-29มีค67]ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2024 เขียนโดย Admin 163
[พร0023.3/ว148-29มีค67]แจ้งขอความร่วมมือกลุ่มเป้าหมายตามบัญชีรายชื่อ ตอบแบบสอบถามออนไลน์ เขียนโดย Admin 136
[พร0023.3/ว1350-28มีค67]การจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายถนนและสะพานในความรับผิดชอบของ อปท. เขียนโดย Admin 173