แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3547-26กย65]ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 88
[พร0023.3/ว323-26ก.ย.65]รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าอาหารกลางวันฯปีการศึกษา 2563-2564 เขียนโดย Admin 162
[พร0023.3/ว3544-26ก.ย.65]ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เขียนโดย Admin 79
[พร0023.3/ว3533-23กย65]กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 122
[พร0023.3/ว3534-23กย65]โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา DLA AWARD 2022 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขียนโดย Admin 92
[พร0023.3/ว3531-23กย65]ผลการคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 76
[พร0023.3/ว3514-22กย65]การขออนุมัติยกเว้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 207 เขียนโดย Admin 150
[พร0023.3/ว10888-22กย65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินฯ ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำฯ เขียนโดย Admin 138
[พร0023.3/ว3496-20ก.ย.65]การลดและยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Admin 159
[พร0023.3/ว3495-20ก.ย.65]การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดอปท.ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา2565(ครั้งที่2) เขียนโดย Admin 171