แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4289-18พย65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เขียนโดย Admin 125
[พร0023.3/ว4271-17พย65]ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 155
[พร0023.4/ว4269-17พย65]การจัดสรรงบปราะมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ฯงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา เขียนโดย Admin 150
[พร0023.3/ว409-17พย65]แจ้งการประชุมเชิงปฏิบัติหารขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1000 วัย plus สู่ 25000 วัน ผ่านระบบ zoom meeting เขียนโดย Admin 166
[พร0023.3/ว4236-16พย65]รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เขียนโดย Admin 172
[พร0023.3/ว406-14พย65]แจ้งได้คัดเลือก ศพด.ในสังกัด อปท.ที่เป็นพื้นที่อำเภอ/ตำบลต้นแบบ โครงการเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงฝุ่นควัน ปีงบ 62 - 65 เขียนโดย Admin 156
[พร0023.3/ว4195-14พย65]ชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบัญชีในแพลตฟอร์ม KidDiary เขียนโดย Admin 209
[พร0023.3/ว40414พย65]แจ้ง อปท.ที่มีรายชื่อเข้ารับเกียรติบัตรในวันประชุม ผู้บริหารและปลัด อปท.พื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2565 เขียนโดย Admin 163
[พร0023.3/ว402-11พย65]ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566 เขียนโดย Admin 247
[พร0023.3/ว4157-9พย65]การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 113