แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3306-1กย65]การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 140
[พร0023.3/ว301-1กย65]แจ้งขอความร่วมมืออำเภอแจ้ง อปท.ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฯ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เขียนโดย Admin 157
[พร0023.3/ว300-1กย65]ขอแจ้งอำเภอแจ้งผู้บริหาร อปท.ที่ได้รับคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้ไปรับโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว เขียนโดย Admin 117
[พร0023.3/ว290-31สค65]แจ้งผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ(เชียงใหม่วิชาการ 2565) เขียนโดย Admin 130
[พร0023.3/ว9911-1กย65]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง เขียนโดย Admin 130
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/9783-30สค65]การขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 91
[พร0023.3/ว3253-30สค65]เชิญประชุมการดำเนินการนิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข เขียนโดย Admin 170
[พร0023.3/ว3248-30สค65]การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ เขียนโดย Admin 102
[พร0023.3/ว3230-29สค65]การคัดเลือกเด็กเยาวชนดีเด่น และเด็กเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 เข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี เขียนโดย Admin 105
[พร0023.3/ว3227-29สค65]ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)สังกัด อปท.กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2565 เขียนโดย Admin 86