แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว469-12ตค66]แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี เขียนโดย Admin 135
[พร0023.3/ว3915-12ตค66]ขอให้ติดตามจัดส่งนมโรงเรียนสำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566 เขียนโดย Admin 139
[พร0023.3/ว3889-11ตค66]แผนการจัดประสบการณ์ การป้องกันทุจริต ระดับปฐมวัย เขียนโดย Admin 152
[พร0023.3/ว3823-6ตค66]กฏกระทรวงการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบำบัดรักษา พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 159
[พร0023.3/ว3842-9ตค66]ขอความอนุเคราะห์ช่วยสนับสนุนผลผลิตลองกองจากเกษตรกรจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 139
[พร0023.3/ว450-9ตค66]แจ้งขอความร่วมมือกำหนดพื้นที่แสดงความสามารถของท้อถิ่นตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 มาตรา 14 และจัดหาพื้นที่เปิดเป็นถนนเสรีให้กับผู้แสดงความสามารถ เขียนโดย Admin 171
[พร0023.3/ว3827-6ตค66]การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน เขียนโดย Admin 166
[พร0023.3/ว3824-6ตค66]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครบการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน เขียนโดย Admin 173
[พร0023.3/ว3825-6ตค66]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน เขียนโดย Admin 154
[พร0023.3/ว3826-6ตค66]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2567 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน เขียนโดย Admin 151