แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4075-4พ.ย.65]แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2564-2570 เขียนโดย Admin 177
[พร0023.3/ว4043-2พย65]การสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีพื้นที่ดำเนินการรวมถึงไม่มีพื้นที่ส่วนกลางเพียงพอต่อการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนได้ เขียนโดย Admin 194
[พร0023.3/ว4042-2พย65]ขอขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 134
[พร0023.3/ว4041-2พย65]แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เขียนโดย Admin 201
[พร0023.5/ว4033-2พย65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 116
[พร0023.3/ว386-2พย65]แจ้งจัดทำ(ร่าง)คำสั่งทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เขียนโดย Admin 210
[พร0023.3/ว4024-1พย65]รายงานผลการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 มิย 65 เขียนโดย Admin 181
[พร0023.3/ว4025-1พย65]หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เขียนโดย Admin 204
[พร0023.3/ว381-1พย65]การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย เขียนโดย Admin 146
[พร0023.3/ว379-1พย65]การเข้าร่วมจัดบริหารคัดกรองไว้รัสตับอักเสบบีและซีสำหรับประชาชนในพื้นที่ ฯ เขียนโดย Admin 170