แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว389-28สค66]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 173
[พร0023.3/ว3273-28สค66]การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567 เข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี เขียนโดย Admin 142
[พร0023.3/ว388-25สค66]แจ้งดำเนินการแก้ไขฐานข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กฯ เขียนโดย Admin 167
[พร0023.3/ว386-28สค66]ขอความร่วมมือแจ้ง อปท.ร่วมกับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 116
[พร0023.3/ว3258-28สค66]ให้อำเภอแจ้งแบบรายงานการส่งคืนงบประมมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ อปท.ในพื้นที่ตามบัญชีแนบท้าย เขียนโดย Admin 150
[พร0023.3/ว3253-28สค66]การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 149
[พร0023.3/ว381-24สค66]แจ้ง อปท.ตรวจสอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ปี 2568 เขียนโดย Admin 232
[พร0023.3/ว3210-23สค66]การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 249
[พร0023.3/ว3211-23สค66]แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 108
[พร0023.3/ว373-18สค66]ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามแนวทางการยินยอมการโอนเงินเข้าบัญชีรับเงินแทน เขียนโดย Admin 253