แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3769-11ตค65]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน เขียนโดย Admin 153
[พร0023.3/ว354-11ตค65]แจ้งกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนตามราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 เขียนโดย Admin 111
[พร0023.3/ว11793-10ตค65]ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Admin 104
[พร0023.3/ว3758-10ตค65]การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขียนโดย Admin 172
[พร0023.3/ว3754-10ตค65]หารือการจ้างครูชาวต่างประเทศในโรงเรียนสังกัด อปท. เขียนโดย Admin 145
[พร0023.3/ว3753-10ตค65]การนำหลักสูตรต้านทุจริต ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัด อปท. เขียนโดย Admin 85
[พร0023.3/ว3755-10ตค65]ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน เขียนโดย Admin 162
[พร0023.3/ว3757-10ตค65]ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน สำหรับ อปท. พ.ศ. 2565 เขียนโดย Admin 159
[พร0023.3/ว11782-10ตค65]การรายงานแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ อปท.ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ เขียนโดย Admin 89
[พร0023.3/ว3716-6ต.ค.65]แนวทางการดำเนินการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอื่นของกระทรวงมหาดไทย ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Admin 459