แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว2944-4สค66]ขอเชิญเข้าร่วมการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาศักยาภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองและฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามประมวลกฏหมายยาเสพติด ในรูปแบบ E-iearning เขียนโดย Admin 196
[พร0023.3/ว2889-26กค66]การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษณ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนในศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท. เขียนโดย Admin 237
[พร0023.3/ว7565-25กค66]ซักซ้อมแนวทางการตรวจสถานธนานุบาลของ อปท.ของผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต และผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 132
[พร0023.3/ว2846-25กค66]การดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 204
[พร0023.3/ว2840-25กค66]การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแค่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กค 66 เขียนโดย Admin 254
[พร0023.3/ว2832-25กค66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เขียนโดย Admin 351
[พร0023.3/ว2779-20กค66]การสำรวจเลขรหัสประจำบ้านของประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เขียนโดย Admin 281
[พร0023.3/ว2780-20กค66]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ไม่เพียงพอในปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 300
[พร0023.3/ว2774-20กค66]โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลของ อปท. เขียนโดย Admin 135
[พร0023.3/ว2727-18กค66]การจัดทำข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ.2566 - 2570 เฉพาะโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2568 ของ อปท. เขียนโดย Admin 224