แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3594-28กย65]ขอเชิญเข้าร่วมงานแข่งขันทางวิชาการ อปท.เจ้าภาพระดับประเทศ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา อปท.เจ้าภาพระดับประเทศฯ ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 128
[พร0023.3/ว326-28กย65]แจ้งจัดทำเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาศีกษานิเทศน์และครูทุกคนที่ส่งผลงานคัดเลือกฯ เขียนโดย Admin 88
[พร0023.3/ว3592-28กย65]การจัดสรรงบประมาณโดยใช้รายจ่านจากการกู้เงินภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแลพสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินโ เขียนโดย Admin 144
[พร0023.3/ว3588-28กย65]ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 เขียนโดย Admin 160
[พร0023.3/ว3584-27กย65]การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล เขียนโดย Admin 73
[พร0023.3/ว3583-27กย65]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2565(งวดที่ 2) เขียนโดย Admin 155
[พร0023.3/ว3559-26กย65]องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประจำปี พ.ศ.2565 มีผลการประเมินอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 เขียนโดย Admin 159
[พร0023.3/ว3569-27กย65]การเร่งรัดให้ อปท.ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ(ค่าน้ำประปา) เขียนโดย Admin 89
[พร0023.3/ว3556-26กย65]ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ภายใต้การบริหารจัดการของ อปท. เขียนโดย Admin 154
[พร0023.3/ว3554-26กย65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้สยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 5 เขียนโดย Admin 96