แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว56-26มค66]ประกาศกำหนดช่วง วิกฤติหมอกควัน และกำหนด เขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ปี 2566 เขียนโดย Admin 97
[พร0023.3/ว331-25มค66]การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาสังกัด อปท. เขียนโดย Admin 89
[พร0023.3/ว333-25มค66]โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย(พัฒนาการผู้เรียน)ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัด อปท.(เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 153
[พร0023.3/ว335-25มค66]ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2565 เขียนโดย Admin 46
[พร0023.3/ว46-19มค66]แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อปท.ทุกแห่งสามารถไปศึกาาดูงานหรือขอคำแนะนำจากสถานศึกษาดังกล่าวฯ เขียนโดย Admin 129
[พร0023.3/ว45-19,866]แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 77
[พร0023.3/ว44-19มค66]แจ้ง อปท.ที่มีการจัดตั้งศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบลเข้าร่วมการประชุมทางไกล Zoom Meeting เขียนโดย Admin 52
[พร0023.3/ว256-19มค66]พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 153
[พร0023.3/ว42-19มค66]ขอความร่วมมือติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันย้อนหลังให้ผู้ปกครองมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าอาหารกลางวันฯ ปีการศึกษา 2563 - 2564 ของ อปท. เขียนโดย Admin 121
[พร0023.3/ว243-19มค66]การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุผู้สูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 34