แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3556-26กย65]ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ภายใต้การบริหารจัดการของ อปท. เขียนโดย Admin 0
[พร0023.3/ว3554-26กย65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้สยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 5 เขียนโดย Admin 1
[พร0023.3/ว3553-26กย65]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 1
[พร0023.3/ว3552-26กย65]ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะอาดสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในสถานีขนส่งผู้โดยสาร เขียนโดย Admin 1
[พร0023.3/ว3551-26กย65]การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 2
[พร0023.3/ว3550-26กย65]มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น เขียนโดย Admin 3
[พร0023.3/ว3546-26กย65]ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท.จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 18
[พร0023.3/ว3547-26กย65]ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 11
[พร0023.3/ว323-26ก.ย.65]รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าอาหารกลางวันฯปีการศึกษา 2563-2564 เขียนโดย Admin 28
[พร0023.3/ว3544-26ก.ย.65]ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เขียนโดย Admin 27