แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3036-15สค65]แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 31
[พร0023.3/ว3037-15สค65]การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 30
[พร0023.3/ว3037-15สค65]การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 20
[พร0023.3/ว349-11สค65]การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 5/2566(ประเทศไทย) ของจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 87
[พร0023.3/ว344-11สค65]แจ้งอนุเคราะห์เผยแพร่โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รับมืออย่างไรกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 100 % เขียนโดย Admin 119
[พร0023.3/ว3018-11สค65]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เขียนโดย Admin 90
[พร0023.3/ว3011-11สค65]ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 เขียนโดย Admin 85
[พร0023.3/ว3009-11สค65]แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย(ศ.พ.ด.) ผลการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565 เขียนโดย Admin 58
[พร0023.3/ว3015-11สค65]แนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์การประกอบพาณิชยกิจเกี่ยวกับกัญชา กัญชง เขียนโดย Admin 83
[พร0023.3/ว3014-11สค65]ขอความร่วมมือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ เขียนโดย Admin 75