แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว432-29มค67]การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท. เขียนโดย Admin 137
[พร0023.3/ว418-29มค67]แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนอีโคสคูล ในสถานศึกษาสังกัด อปท. เขียนโดย Admin 109
[พร0023.3/ว40-26มค67]แจ้งอำเภอติดตามเร่งรัดให้ อปท.ตามบัญชีฯเข้ารายงานบันทึกข้อมูลจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ให้ถูกต้อง เขียนโดย Admin 147
[พร0023.3/ว38-28มค67]แจ้ง อปท.ดำเนินกิจกรรมโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย Admin 247
[พร0023.3/ว35-24มค67]แจ้ง อปท.มอบหมายเจ้าหน้าที่ฯ รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 177
[พร0023.3/ว352-24มค67]การปรับปรุงปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ของ อปท.ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ เขียนโดย Admin 266
[พร0023.3/ว297-19มค67]ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เขียนโดย Admin 186
[พร0023.3/ว296-19มค67]การรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลงในการพัฒนางานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด อปท.รุ่นที่ 1 และ 2 ไปรวมกับรุ่นที่ 3 เขียนโดย Admin 140
[พร0023.3/ว236-16มค67]การจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา สัปดาห์ วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน เขียนโดย Admin 221
[พร0023.3/ว227-15มค67]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท.เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ เขียนโดย Admin 190