แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3013-11สค65]การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 64
[พร0023.3/ว3012-11สค65]การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท.ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย เขียนโดย Admin 67
[พร0023.3/ว341-9ส.ค.65]การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสพด.อ่อนหวานต้นแบบระดับจังหวัดเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานจ.แพร่ เขียนโดย Admin 53
[พร0023.3/ว2959-8ส.ค.65]ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่1 เขียนโดย Admin 100
[พร0023.3/ว2971-9สค65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เขียนโดย Admin 65
[พร0023.3/ว2950-8สค65]คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. เขียนโดย Admin 76
[พร0023.3/ว338-8สค65]แจ้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 14 เขียนโดย Admin 72
[พร0023.3/ว2949-8ส.ค.65]ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เขียนโดย Admin 107
[พร0023.3/ว339-8ส.ค.65]การปฎิบัติงานเป็นไปตามแผนปฎิบัติการฯและข้อมุลด้านด้านการศึกษามีความถูกต้อง เขียนโดย Admin 46
[พร0023.3/ว2916-5สค65]การติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปากครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 42