แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว2323-21มิย65]โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงและจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เขียนโดย Admin 71
[พร0023.3/ว280-21มิย65]การดูแลติดตามการใช้สารเสพติดภายในสถานศึกษา โดยบันทึกผ่านระบบ CATAS System เขียนโดย Admin 65
[พร0023.3/ว2305-20มิย65]แผนแม่บทกระบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564 มีผลใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เขียนโดย Admin 104
[พร0023.3/ว2306-20มิย65]ขอความร่วมมือประสานแจ้งการสนับสนุนนโยบายทศวรรษมาตรการการชะลอไตเสื่อมเพื่อลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ เขียนโดย Admin 107
[พร0023.3/ว2307-20มิย65]ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท.เพื่อสมทบกองทุน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 132
[พร0023.3/ว6873-20มิย65]การใช้จ่ายงบประมาณโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) เขียนโดย Admin 86
[พร0023.3/ว2304-20มิย65]การดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาด้านการจัดการจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 78
[พร0023.3/ว2301-20มิย65]แนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายงานเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เขียนโดย Admin 126
[พร0023.3/ว2303-20มิย65]ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมือภาค(กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ)จากภาคเอกชน เขียนโดย Admin 43
[พร0023.3/ว2291-20มิย65]แจ้งบัญชีผู้ใช้งาน User ของระบบ Thai water plan เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ เขียนโดย Admin 190