แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3799-17ตค65]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้มีอำนาจออกหนังสือรับรองการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคฯ เขียนโดย Admin 118
[พร0023.3/ว3800-17ตค65]ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่อง การกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นฯ เขียนโดย Admin 116
[พร0023.3/ว3809-17ตค65]แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 137
[พร0023.3/ว355-17ตค65]การบริหารงบประมาณโครงการพัมนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกรฎาคม 2565 เขียนโดย Admin 144
[พร0023.3/ว3767-11ตค65]ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 173
[พร0023.3/ว3768-11ตค65]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน เขียนโดย Admin 138
[พร0023.3/ว3770-11ตค65]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน เขียนโดย Admin 123
[พร0023.3/ว3769-11ตค65]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน เขียนโดย Admin 121
[พร0023.3/ว354-11ตค65]แจ้งกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนตามราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 เขียนโดย Admin 85
[พร0023.3/ว11793-10ตค65]ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Admin 83