แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4655-15ธค65]ขอเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี เขียนโดย Admin 136
[พร0023.3/ว4658-15ธค65]ข้อสั่งการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เขียนโดย Admin 115
[พร0023.3/ว4604-15ธค65]แจ้ง อปท.ตามบัญชีแนบท้าย จัดส่งเอกสารและจัดทำรายละเอียดประกอบการขอแก้ไขข้อมูล ดังกล่าวฯ เขียนโดย Admin 108
[พร0023.3/ว4616-14ธค65]การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.(ทต. และ อบต.) เขียนโดย Admin 293
[พร0023.3/ว4617-14ธค65]การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม เพื่อตรวจสอบโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2567(แก้ไขเพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 189
[พร0023.3/ว464-13ธค65]แจ้งการนำนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ มาร์คโฟแพร่ เขียนโดย Admin 110
[พร0023.3/ว4594-13ธค65]การปรับปรุงเมนูการใช้งาน และวิธีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เขียนโดย Admin 98
[พร0023.3/ว4541-7ธ.ค.65]แนวทางการบูรณาการกิจกรรม"หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงฯ เขียนโดย Admin 214
[พร0023.3/ว4542-7ธ.ค.65]โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจการสภาเด็กและเยาวชนประจำปี2566 เขียนโดย Admin 205
[พร0023.3/ว4539-7ธ.ค.65]การรายงานข้อมูลเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติวนอุทยานสวนพฤกษศาสตร์หรือสวนรุกชาติ เขียนโดย Admin 135