แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว388-25สค66]แจ้งดำเนินการแก้ไขฐานข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กฯ เขียนโดย Admin 140
[พร0023.3/ว386-28สค66]ขอความร่วมมือแจ้ง อปท.ร่วมกับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 90
[พร0023.3/ว3258-28สค66]ให้อำเภอแจ้งแบบรายงานการส่งคืนงบประมมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ อปท.ในพื้นที่ตามบัญชีแนบท้าย เขียนโดย Admin 126
[พร0023.3/ว3253-28สค66]การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 128
[พร0023.3/ว381-24สค66]แจ้ง อปท.ตรวจสอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ปี 2568 เขียนโดย Admin 204
[พร0023.3/ว3210-23สค66]การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 219
[พร0023.3/ว3211-23สค66]แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 85
[พร0023.3/ว373-18สค66]ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามแนวทางการยินยอมการโอนเงินเข้าบัญชีรับเงินแทน เขียนโดย Admin 227
[พร0023.3/ว3136-17สค66]การจัดสรรเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 155
[พร0023.3/ว3135-17สค66]ขอส่งแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ เขียนโดย Admin 253