แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว468-16ธค65]แจ้งเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติ กรณีรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดที่หมดความจำเป็นต้องใช้จ่ายให้ อปท.ส่งคืนงบประมาณฯตามแบบ 1 จัดส่งจังหวัดตามวันเวลาที่กำหนดไว้ฯ เขียนโดย Admin 206
[พร0023.3/ว4656-15ธค65]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างความรู้เท่ากันและป้องกันยาเสพติดด้วยการพัฒนาทักษะสมอง Executive Function ในเด็กระดับปฐมวัย และการรายงานผลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด NISPA ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 213
[พร0023.3/ว4657-15ธค65]ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เขียนโดย Admin 197
[พร0023.3/ว4655-15ธค65]ขอเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี เขียนโดย Admin 159
[พร0023.3/ว4658-15ธค65]ข้อสั่งการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เขียนโดย Admin 132
[พร0023.3/ว4604-15ธค65]แจ้ง อปท.ตามบัญชีแนบท้าย จัดส่งเอกสารและจัดทำรายละเอียดประกอบการขอแก้ไขข้อมูล ดังกล่าวฯ เขียนโดย Admin 129
[พร0023.3/ว4616-14ธค65]การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.(ทต. และ อบต.) เขียนโดย Admin 317
[พร0023.3/ว4617-14ธค65]การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม เพื่อตรวจสอบโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2567(แก้ไขเพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 212
[พร0023.3/ว464-13ธค65]แจ้งการนำนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ มาร์คโฟแพร่ เขียนโดย Admin 128
[พร0023.3/ว4594-13ธค65]การปรับปรุงเมนูการใช้งาน และวิธีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เขียนโดย Admin 112