แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว5041-26ธค66]โครงการสัมมนาเชิงผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังของสถานศึกษาสังกัด อปท.ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 164
[พร0023.3/ว5040-26ธค66]การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 เขียนโดย Admin 134
[พร0023.3/ว5038-26ธค66]โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัด อปท. เขียนโดย Admin 78
[พร0023.3/ว5024-25ธค66]ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM เขียนโดย Admin 126
[พร0023.3/ว5010-25ธค66]มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 เขียนโดย Admin 152
[พร0023.3/ว5009-25ธค66]การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนยเกณฑ์ในศาสนสถาน เขียนโดย Admin 112
[พร0023.3/ว5008-25ธค66]การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เขียนโดย Admin 134
[พร0023.3/ว5006-25ธค66]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 เขียนโดย Admin 125
[พร0023.3/ว612-21ธค66]แจ้งโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อ ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมฯ เขียนโดย Admin 121
[พร0023.3/ว4935-19ธค66]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 132