แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว2501-4กค65]แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจนครบกำหนดระยะเวลาแล้ว เขียนโดย Admin 158
[พร0023.3/ว2502-4กค65]ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ เขียนโดย Admin 133
[พร0023.3/ว2503-4กค65]ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 126
[พร0023.3/ว2505-4ก.ค.65]ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ปีการศึกษา2563-2564 เขียนโดย Admin 161
[พร0023.3/ว2500-4ก.ค.65]การดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศDLITสื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ เขียนโดย Admin 142
[พร0023.3/ว2499-4ก.ค.65]การจัดส่งข้อมูลแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมตามโครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลางการบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน เขียนโดย Admin 161
[พร0023.3/ว2481-1กค65]การประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา เขียนโดย Admin 96
[พร0023.3/ว303-1กค65]แจ้ง อปท.ที่เป็นหน่วยงานรับตรงเพื่อทราบและเตรียมความพร้อมในการขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายการดังกล่าวฯ เขียนโดย Admin 96
[พร0023.3/ว7421-1กค65]ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ เขียนโดย Admin 132
[พร0023.3/ว298-30มิย65]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข(อย.น้อย) เขียนโดย Admin 74