แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4130-8พย65]โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัยฯ สังกัด อปท. เขียนโดย Admin 182
[พร0023.3/ว4129-8พย65]แจ้งมติที่ประชุมครณะกรรมการบริหารกลาง โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เขียนโดย Admin 153
[พร0023.3/ว4128-8พย65]การดำเนินมาตรการเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกาาขั้นพื้นฐานสังกัด อปท. เขียนโดย Admin 147
[พร0023.3/ว396-8พย65]ขอให้อำเภอแจ้ง อปท.ที่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมฯ เขียนโดย Admin 82
[พร0023.3/ว4101-7พ.ย.65]การเปิดระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพเพื่อบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มเติมปีงบประมาณพ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 133
[พร0023.3/ว4100-7พ.ย.65]การบันทึกข้อมุลภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) เขียนโดย Admin 193
[พร0023.3/ว4085-4พ.ย.65]การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานo-netชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2565ด้วยระบบดิจิทัจ เขียนโดย Admin 55
[พร0023.3/ว389-4พ.ย.65]ดำเนินการบันทึกข้อมุลในระบบสารสนเทศทางการศึกษา เขียนโดย Admin 152
[พร0023.3/ว4075-4พ.ย.65]แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2564-2570 เขียนโดย Admin 162
[พร0023.3/ว4043-2พย65]การสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีพื้นที่ดำเนินการรวมถึงไม่มีพื้นที่ส่วนกลางเพียงพอต่อการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนได้ เขียนโดย Admin 178