แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว5-8มค67]ขอให้ อปท.แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ทำการประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 เขียนโดย Admin 136
[พร0023.3/ว108-8มค67]การดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สินและแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ผ่านระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน เขียนโดย Admin 164
[พร0023.3/ว4-8มค67]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจาณากลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อบต.ประจำปีงบประมาณ 2568 เขียนโดย Admin 103
[พร0023.3/ว97-8มค67]การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน เขียนโดย Admin 154
[พร0023.3/ว98-8มค67]ประชาสัมพันธ์การบริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน แอปพลิเคชั่น ทางรัฐ เขียนโดย Admin 172
[พร0023.3/ว99-8มค67]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 178
[พร0023.3/ว95-8มค67]ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่หน่วยงานของรัฐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติการศึกาาภาคบังคับ พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน เขียนโดย Admin 150
[พร0023.3/ว94-8มค67]การเข้าใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน เขียนโดย Admin 153
[พร0023.3/ว53-4มค67]ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการของ อปท. เขียนโดย Admin 131
[พร0023.3/ว29-3มค67]การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลี่นกรองและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม เพื่อตรวจสอบโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อบต.ประจำปีงบประมาณ 2568 เขียนโดย Admin 151