แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว2778-26กค65]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 181
[พร0023.3/ว2776-26กค65]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 162
[พร0023.3/ว2775-26กค65]การดำเนินงานขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 เขียนโดย Admin 115
[พร0023.3/ว2761-25กค65]ซักซ้อมแนวทางการจัดการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ของ อปท. เขียนโดย Admin 175
[พร0023.3/ว322-25กค65]แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน บุคลากร หรือประชาชนทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการ MOI RUN 2022 เขียนโดย Admin 147
[พร0023.3/ว319-21กค65]ประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็ก 0-19 ปี เขียนโดย Admin 157
ส่งท่าน ผวจ.แพร่ (เฉพาะ สถ.จ.แพร่ เท่านั้น) เขียนโดย Admin 87
[พร0023.3/ว2682-19กค65]ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค เขียนโดย Admin 151
[พร0023.3/ว7969-19กค65]การสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร เขียนโดย Admin 218
[พร0023.3/ว2658-19กค65]การสำรวจข้อมูลถนนและแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย เขียนโดย Admin 192