แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4826-26ธค65]คู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย Admin 153
[พร0023.3/ว491-22ธค65]ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 193
[พร0023.3/ว490-22ธค65]แจ้งขอความร่วมมือ อปท.ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการ ตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้ เขียนโดย Admin 161
[พร0023.3/ว4778-21ธค65]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 187
[พร0023.3/ว4779-21ธค65]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 เขียนโดย Admin 222
[พร0023.3/ว4759-21ธค65]การเชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey เขียนโดย Admin 147
[พร0023.3/ว4756-21ธค65]ติดตามผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ อปท. เขียนโดย Admin 164
[พร0023.3/ว4755-21ธค65]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เขียนโดย Admin 180
[พร0023.3/ว4754-21ธค65]การอนุมัติแก้ไขข้อความในการรายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอันเกิดจากความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการจัดทำคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ฯงบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 138
[พร0023.3/ว4753-21ธค65]ปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 221