แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว414-18พย65]ศูนย์การเรียนรู้ ปิยวรรณพิพัฒน์ โดยความร่วมมือวิทยาลัยและเทคโนโลยี ไทย - เอเชีย เปิดรับสมัครนักเรียนระดับ ปวช. ปวส. เขียนโดย Admin 110
[พร0023.3/ว4322-21พย65]การรับสมัครสอบการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. เขียนโดย Admin 48
[พร0023.3/ว4310-18พย65]ประชาสัมพันธ์ระบบทดาสอบออนไลน์ ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ไปใช้ เขียนโดย Admin 77
[พร0023.3/ว417-18พย65]การเตรียมมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดแพร่ ปี 2565 -2566 เขียนโดย Admin 140
[พร0023.3/ว416-18พย65]การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดแพร่ ปี พ.ศ. 2565 - 2566 เขียนโดย Admin 129
[พร0023.3/ว415-18พย65]การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้่งช่วง ปี 2566 เขียนโดย Admin 134
[พร0023.3/ว4292-18พย65]ขอส่งคู่มือบำรุงทางสำหรับ อปท. เขียนโดย Admin 118
[พร0023.3/ว4288-18พย65]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ ปี 2566 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2566 เขียนโดย Admin 142
[พร0023.3/ว4289-18พย65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เขียนโดย Admin 104
[พร0023.3/ว4271-17พย65]ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 139