แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว74-9มค66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1-2 เขียนโดย Admin 90
[พร0023.3/ว39-5มค66]การพิจารณาปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เขียนโดย Admin 227
[พร0023.3/ว42-5มค66]หารือการใช้หลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ เขียนโดย Admin 215
[พร0023.3/ว38-5มค66]การเสนอความเห็นประกอบการจัดทำแผนพัฒนาแผนการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 เขียนโดย Admin 111
[พร0023.3/ว40-5มค66]การรายงานและการจัดส่งข้อมูลการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 191
[พร0023.3/ว20-4มค66]แนวทางการจัดกิจกรรมจักยานขาไถ Balance Bike ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา เขียนโดย Admin 179
[พร0023.3/ว9-4มค66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุน ทั่วไปประจำไตรมาสที่ 2 กรณี เงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น เขียนโดย Admin 253
[พร0023.3/ว4898-29ธ.ค.65]กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีพ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 73
[พร0023.3/ว502-28ธ.ค.65]แจ้งการจัดทำโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย เขียนโดย Admin 177
[พร0023.3/ว4863-27ธค65]การปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เขียนโดย Admin 234