แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว1976-17พค67]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เขียนโดย Admin 201
[พร0023.3/ว1975-17พค67]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน เขียนโดย Admin 133
[พร0023.3/ว202-16พค67]ขอความร่วมมือแจ้งแผนปฏิบัติงานและแผนดำเนินงานจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ เขียนโดย Admin 153
[พร0023.3/ว1917-14พค67]แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้ที่ของ อปท. พ.ศ. 2566 เขียนโดย Admin 212
[พร0023.3/ว1897-14พค67]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับเป็นค่าจ้างชั่วคราวงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 77
[พร0023.3/ว1872-9พค67]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลฯ ของ อปท. เขียนโดย Admin 137
[พร0023.3/ว195-9พค67]แจ้ง อปท.ที่ยังไม่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลฯภูมิปัญญาท้องถิ่น กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย เขียนโดย Admin 186
[พร0023.3/ว1825-7พค67]การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเตรียมตัวป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2567 เขียนโดย Admin 169
[พร0023.3/ว190-3พค67]แจ้งผู้บริหาร อปท.อำนวยความสะดวกและดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางด้านสังคมในพื้นที่ฯ เขียนโดย Admin 181
[พร0023.3/ว1799-3พค67]รายงานผลการศึกษาการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการบริการสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ เขียนโดย Admin 166