แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว2520-30มิย66]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 252
[พร0023.3/ว301-29มิย66]การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 เขียนโดย Admin 160
[พร0023.3/ว296-28มิย66]แจ้งขอความร่วมมือ อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัดทราบและพิจาณาเข้าร่วมกิจกรรมฯ เขียนโดย Admin 146
[พร0023.3/ว295-28มิย66]ขอความร่วมมือแจ้ง อปท.ทุกแห่งพร้อมด้วยสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการรายงานผลตามแนวทางคำอธิบายฯ เขียนโดย Admin 179
[พร0023.3/ว2409-21มิย66]การขออนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ เขียนโดย Admin 216
[พร0023.3/ว2394-21มิ.ย.66]หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา เขียนโดย Admin 210
[พร0023.3/ว2336-15มิย66]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท.เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 253
[พร0023.3/ว2338-15มิย66]คู่มือและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย(พัฒนาการผู้เรียน)ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัด อปท. เขียนโดย Admin 251
[พร0023.3/ว278-14มิย66]แจ้ง อปท.สำรวจสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับเข็มเกียรติคุณประจำปี 2566 รายงานให้จังหวัดทราบ เขียนโดย Admin 106
[พร0023.3/ว2298-14มิย66]ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Admin 159