แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4604-15ธค65]แจ้ง อปท.ตามบัญชีแนบท้าย จัดส่งเอกสารและจัดทำรายละเอียดประกอบการขอแก้ไขข้อมูล ดังกล่าวฯ เขียนโดย Admin 82
[พร0023.3/ว4616-14ธค65]การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.(ทต. และ อบต.) เขียนโดย Admin 262
[พร0023.3/ว4617-14ธค65]การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม เพื่อตรวจสอบโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2567(แก้ไขเพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 161
[พร0023.3/ว464-13ธค65]แจ้งการนำนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ มาร์คโฟแพร่ เขียนโดย Admin 91
[พร0023.3/ว4594-13ธค65]การปรับปรุงเมนูการใช้งาน และวิธีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เขียนโดย Admin 80
[พร0023.3/ว4541-7ธ.ค.65]แนวทางการบูรณาการกิจกรรม"หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงฯ เขียนโดย Admin 179
[พร0023.3/ว4542-7ธ.ค.65]โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจการสภาเด็กและเยาวชนประจำปี2566 เขียนโดย Admin 183
[พร0023.3/ว4539-7ธ.ค.65]การรายงานข้อมูลเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติวนอุทยานสวนพฤกษศาสตร์หรือสวนรุกชาติ เขียนโดย Admin 100
[พร0023.3/ว4538-7ธ.ค.65]ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Admin 102
[พร0023.3/ว4537-7ธ.ค.65]ข้อหารือการปฎิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กาารบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เขียนโดย Admin 90