แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว130-9มค67]การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอากาศหนาว ปี 2566 - 2567 เขียนโดย Admin 110
[พร0023.3/ว125-9มค67]แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ของ อปท.ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าของ อปท. เขียนโดย Admin 101
[พร0023.3/ว10-9มค67]ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 เขียนโดย Admin 138
[พร0023.3/ว6-8มค67]แจ้ง อปท.ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางของ อปท.ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันฯ เขียนโดย Admin 113
[พร0023.3/ว124-9มค67]โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power โดยการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2567 เขียนโดย Admin 93
[พร0023.3/ว6-8มค67]แจ้ง อปท.ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง อปท.ด้านที่ 7 ให้ถูกต้องฯ เขียนโดย Admin 108
[พร0023.3/ว5-8มค67]ขอให้ อปท.แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ทำการประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 เขียนโดย Admin 97
[พร0023.3/ว108-8มค67]การดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สินและแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ผ่านระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน เขียนโดย Admin 131
[พร0023.3/ว4-8มค67]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจาณากลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อบต.ประจำปีงบประมาณ 2568 เขียนโดย Admin 66
[พร0023.3/ว97-8มค67]การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน เขียนโดย Admin 117