แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว490-22ธค65]แจ้งขอความร่วมมือ อปท.ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการ ตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้ เขียนโดย Admin 120
[พร0023.3/ว4778-21ธค65]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 141
[พร0023.3/ว4779-21ธค65]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 เขียนโดย Admin 164
[พร0023.3/ว4759-21ธค65]การเชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey เขียนโดย Admin 106
[พร0023.3/ว4756-21ธค65]ติดตามผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ อปท. เขียนโดย Admin 120
[พร0023.3/ว4755-21ธค65]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เขียนโดย Admin 135
[พร0023.3/ว4754-21ธค65]การอนุมัติแก้ไขข้อความในการรายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอันเกิดจากความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการจัดทำคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ฯงบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 78
[พร0023.3/ว4753-21ธค65]ปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 160
[พร0023.3/ว4741-21ธค65]มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน เขียนโดย Admin 202
[พร0023.3/ว480-20ธค65]พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 จังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 66