แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว2658-19กค65]การสำรวจข้อมูลถนนและแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย เขียนโดย Admin 161
[พร0023.3/ว2634-12กค65]โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ผลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น" เขียนโดย Admin 146
[พร0023.3/ว2638-12กค65]เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีประจำจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 56
[พร0023.3/ว2623-11ก.ค.65]มอบหมายงานเพื่อเตรียมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"ประจำปีพ.ศ.2565รอบตัดสินใจในแต่ละภูมิภาค เขียนโดย Admin 144
[พร0023.3/ว2594-8กค65]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 107
[พร0023.3/ว2574-7กค65]แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 116
[พร0023.3/ว2571-7กค65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เขียนโดย Admin 173
[พร0023.3/ว2552-6กค65]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 142
[พร0023.3/ว2551-6กค65](ร่าง)แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ(พ.ศ.2564 - 2580)และแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เขียนโดย Admin 134
[พร0023.3/ว2550-6กค65]เชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ ประจำปี 2565 รอบตัดสิน เขียนโดย Admin 75