แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4059-26ตค66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 กรณี เงินอุดหนุนด้สนการจัดการศึกษาท้องถิ่น เขียนโดย Admin 201
[พร0023.3/ว4067-26ตค66]เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 91
[พร0023.3/ว492-26ตค66]ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรโครงการติดตามและประเมินผลและแผนชุมชนของ อปท. ประจำปีงบ 2566 - 2567 รุ่นที่ 1 เขียนโดย Admin 73
[พร0023.3/ว4056-26ตค66]การแจ้งเพิ่ม - ลดข้อมูลนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 เขียนโดย Admin 67
[พร0023.3/ว491-26ตค66]แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฯ เขียนโดย Admin 106
[พร0023.3/ว4042-25ตค66]การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 73
[พร0023.3/3993-20ตค66]การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กของสถานศึกษาสังกัด อปท.ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2) เขียนโดย Admin 163
[พร0023.3/ว485-209866]แจ้ง อปท.ดำเนินการสรุปข้อมูลรายการรับ - จ่ายเงินประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 153
[พร0023.3/ว3989-19ตค66]การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 151
[พร0023.3/ว3991-19ตค66]การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 142