แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3486-20ก.ย.65]ผลการพิจารณาคัดเลือก อำเภอสะอาด จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 128
[พร0023.3/ว319-19กย65]แจ้งการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นในเด็กอายุ 5 - 11 ปี กรณีที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน เขียนโดย Admin 124
[พร0023.3/ว3453-15กย65]การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2565(1 ตุลาคม 2565) เขียนโดย Admin 76
[พร0023.3/ว3432-14กย65]การรับสมัครสอบคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. เขียนโดย Admin 76
[พร0023.3/ว315-13กย65]ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนหรือตัวแทน เข้าร่วมร่วใประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบ(O-NET) เขียนโดย Admin 73
[พร0023.3/ว10375-9กย65]ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดตรัง และพัทลุง เขียนโดย Admin 139
[พร0023.3/10279-8กย65]พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน(เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 2 เขียนโดย Admin 148
[พร0023.3/ว3347-6กย65]โครงการอบรมขยายผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด เพื่อพัฒนาสู่ความยังยืน ระดับจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 180
[พร0023.3/ว3379-7กย65]โครงการศึกาาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย Admin 124
[พร0023.3/ว308-7กย65]แจ้งจัดประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลระบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานถังขนะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. เขียนโดย Admin 152