แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4892-18ธค66]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 147
[พร0023.3/ว606-15ธค66]แจ้ง อปท.เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Facebook Live และส่งแบบตอบรับผ่านทาง QR code เขียนโดย Admin 160
[พร0023.3/ว4866-15ธค66]การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-Ul Haq Rural Development ประจำปี 2567 เขียนโดย Admin 138
[พร0023.3/ว4865-15ธค66]ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 -72 เขียนโดย Admin 144
[พร0023.3/ว4856-15ธค66]การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. เขียนโดย Admin 133
[พร0023.3/ว4840-14ธ.ค.66]การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เขียนโดย Admin 180
[พร0023.3/ว4821-13ธ.ค.66]การประชุมซักซ้อมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่อปท.ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง(อบจ.และเทศบาล) เขียนโดย Admin 120
[พร0023.3/ว4816-13ธ.ค.66]ติดตามและเร่งรัดอปท.ให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.) เขียนโดย Admin 167
[พร0023.3/ว4789-12ธค66]การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 186
[พร0023.3/ว4779-12ธค66]การประชุมซักซ้อมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ อปท.ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง(อบจ.และ เทศบาล) เขียนโดย Admin 267