แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4144-9พย65]แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 273
[พร0023.3/ว4126-8พย65]แจ้งปฏิทินการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และปฏิทินการบันทึกแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย Admin 161
[พร0023.3/ว4130-8พย65]โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัยฯ สังกัด อปท. เขียนโดย Admin 201
[พร0023.3/ว4129-8พย65]แจ้งมติที่ประชุมครณะกรรมการบริหารกลาง โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เขียนโดย Admin 168
[พร0023.3/ว4128-8พย65]การดำเนินมาตรการเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกาาขั้นพื้นฐานสังกัด อปท. เขียนโดย Admin 162
[พร0023.3/ว396-8พย65]ขอให้อำเภอแจ้ง อปท.ที่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมฯ เขียนโดย Admin 112
[พร0023.3/ว4101-7พ.ย.65]การเปิดระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพเพื่อบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มเติมปีงบประมาณพ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 149
[พร0023.3/ว4100-7พ.ย.65]การบันทึกข้อมุลภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) เขียนโดย Admin 210
[พร0023.3/ว4085-4พ.ย.65]การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานo-netชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2565ด้วยระบบดิจิทัจ เขียนโดย Admin 86
[พร0023.3/ว389-4พ.ย.65]ดำเนินการบันทึกข้อมุลในระบบสารสนเทศทางการศึกษา เขียนโดย Admin 167