แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3811-17ตค65]การตรวจสอบและยืนยันนำส่งข้อมูล แผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ.2567 - 2570 ผ่านระบบ Thai water Plan เขียนโดย Admin 160
[พร0023.3/ว3797-17ตค65]แนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบสำหรับ อปท.เพื่อสนับสนุนการดำเนินการควบคุมยาสูบตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. เขียนโดย Admin 151
[พร0023.3/ว3798-17ตค65]ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 167
[พร0023.3/ว3799-17ตค65]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้มีอำนาจออกหนังสือรับรองการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคฯ เขียนโดย Admin 142
[พร0023.3/ว3800-17ตค65]ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่อง การกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นฯ เขียนโดย Admin 143
[พร0023.3/ว3809-17ตค65]แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 164
[พร0023.3/ว355-17ตค65]การบริหารงบประมาณโครงการพัมนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกรฎาคม 2565 เขียนโดย Admin 173
[พร0023.3/ว3767-11ตค65]ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 332
[พร0023.3/ว3768-11ตค65]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน เขียนโดย Admin 173
[พร0023.3/ว3770-11ตค65]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน เขียนโดย Admin 153