แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว18-11มค66]แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการถ่ายทอดสด OBEC Chanal เขียนโดย Admin 284
[พร0023.3/ว118-11มค66]การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม(ยาเสพติด) เขียนโดย Admin 288
[พร0023.3/ว114-10มค66]การรายงานข้อมูลหนี้สินของ อปท.ภายใต้กฏหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Admin 342
[พร0023.3/ว10-10มค66]โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย ผ่านระบบ Zoom Meeting เขียนโดย Admin 206
[พร0023.3/ว74-9มค66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1-2 เขียนโดย Admin 139
[พร0023.3/ว39-5มค66]การพิจารณาปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เขียนโดย Admin 271
[พร0023.3/ว42-5มค66]หารือการใช้หลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ เขียนโดย Admin 257
[พร0023.3/ว38-5มค66]การเสนอความเห็นประกอบการจัดทำแผนพัฒนาแผนการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 เขียนโดย Admin 157
[พร0023.3/ว40-5มค66]การรายงานและการจัดส่งข้อมูลการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 241
[พร0023.3/ว20-4มค66]แนวทางการจัดกิจกรรมจักยานขาไถ Balance Bike ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา เขียนโดย Admin 238