แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3136-17สค66]การจัดสรรเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 180
[พร0023.3/ว3135-17สค66]ขอส่งแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ เขียนโดย Admin 281
[พร0023.3/ว3137-17สค66]การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 เขียนโดย Admin 134
[พร0023.3/ว8259-17สค66]เชิญประชุมคณะกรรมการพิจาณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 122
[พร0023.3/ว3060-10สค66]การจัดฝึกอบรมโครงการจัดอบรมเตรียมความพร้อมดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 155
[พร0023.3/ว363-10สค66]แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ 2568 ผ่านระบบ Thai Water Plan เขียนโดย Admin 248
[พร0023.3/ว359-9สค66]แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร อปท.และสถานศึกษาในสังกัดฯเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ผ่านระบบ Zoom meeting เขียนโดย Admin 180
[พร0023.3/ว357-9สค66]การสำรวจจุดเสี่ยงจุดอันตรายที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนของ อปท. เขียนโดย Admin 217
[พร0023.3/ว356-9สค66]แจ้ง อปท.รายงานแผนปฏิบัติงานฯในการดำเนินงานสนองพระราชดำริอนุรักษ์พันธุกรรมพืช(อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2568 เขียนโดย Admin 237
[พร0023.3/ว2981-7สค66]การประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น สังกัด อปท. เขียนโดย Admin 185