แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3696-5ตค65]การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย เขียนโดย Admin 294
[พร0023.3/ว3695-5ตค65]เร่งรัดการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย เขียนโดย Admin 244
[พร0023.3/ว3689-5ตค65]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน อปท. ประเทศไทย เขียนโดย Admin 197
[พร0023.3/ว337-4ตค65]แจ้ง อปท.สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้าฯ เขียนโดย Admin 175
[พร0023.3/ว336-4ตค65]แจ้ง อปท.บันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศของ อปท. รายปี มฝ.1 ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 151
[พร0023.3/ว3678-4ตค65]ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี เขียนโดย Admin 150
[พร0023.3/ว3665-30กย65]การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 243
[พร0023.3/ว3666-30กย65]แนวทางการปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติและ วนอุทยานฯ เขียนโดย Admin 159
[พร0023.3/ว3654-30กย65]การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2565 เหลือจ่าย เขียนโดย Admin 187
[พร0023.3/ว3637-29กย65]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 157