แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3665-30กย65]การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 259
[พร0023.3/ว3666-30กย65]แนวทางการปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติและ วนอุทยานฯ เขียนโดย Admin 173
[พร0023.3/ว3654-30กย65]การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2565 เหลือจ่าย เขียนโดย Admin 210
[พร0023.3/ว3637-29กย65]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 170
[พร0023.3/ว328-28กย65]แจ้งขอร่วมมืออำเภอแจ้งเตือน อปท.ที่มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่มีความจุเกินร้อยละ 80 ของความจุอ่าง เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงวันที่ 28 กย 65 เขียนโดย Admin 148
[พร0023.3/ว3599-28กย65]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.เพื่อจัดทำบริหารสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เขียนโดย Admin 187
[พร0023.3/ว3593-28กย65]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งพนักงานสถาธนานุบาล เขียนโดย Admin 104
[พร0023.3/ว3594-28กย65]ขอเชิญเข้าร่วมงานแข่งขันทางวิชาการ อปท.เจ้าภาพระดับประเทศ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา อปท.เจ้าภาพระดับประเทศฯ ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 146
[พร0023.3/ว326-28กย65]แจ้งจัดทำเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาศีกษานิเทศน์และครูทุกคนที่ส่งผลงานคัดเลือกฯ เขียนโดย Admin 98
[พร0023.3/ว3592-28กย65]การจัดสรรงบประมาณโดยใช้รายจ่านจากการกู้เงินภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแลพสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินโ เขียนโดย Admin 156